Labarai
Abubuwa Bakwai Masu


Halakarwa(Juya Baya A Lokacin


Yaki)


Ja-Da-Baya Lokacin Gumurzu: A yanzu za mu


yi bayani akan abu na shida cikin abubuwa bakwai


da Ma'aikin Allah – tsira da amincin Allah su tabbata


a gareshi- ya lissafa cikin abubuwan da suke halakar


da wanda yake ta'amuli dasu , wannan abu shine


Juya Baya A Lokacin Yaki.


Jihadi wani al'amarine da musulunci ya


shar'antashi ya kuma tsarashi kamar yadda ya tsara


rayuwar bil'adama ta duniya da kuma ta lahira.


Ayoyi na Alkur'ani mai girma da ingantattun Hadisai


Ma'aikin Allah – tsira da amincin Allah su tabbata a


gareshi- duk sun zayyana yadda jihadi yake hanan


kuma malamai sun zayyana yadda yaki yake domin


habbaka addinin Allah, kuma kamar sauran al'amura


sai mutum ya yi kamar yadda aka shar'anta sannan


zai sami ladanshi. Yaki domin habbaka addinin Allah


shine kololuwar musulunci, kamar yadda Ma'aikin


Allah – tsira da amincin Allah su tabbata a gareshiya


bayyana a Hadisin Mu'az.


Kuma kamar yadda Allah madaukakin Sarki ya


bayyana a cikin Alkur'ani mai girma cewa: ''An


wajabta muku yaki alhalin bakwasansa''


Bakara, ayata: 216.


4


A wannan dogon hadisi da muke bayani a


kanshi, Ma'aikin Allah – tsira da amincin Allah su


tabbata a gareshi- ya lissafa juyawa da nufin


guduwa yana daga cikin abubuwa masu halakarwa


domin kamar wannan juyawar da mayaki ya yi yana


nufin a murkushe musulunci kenan.


Amma juyawar da zata laifi sai idan yawan


musulmai daidaine dana kafirai, ko kuma su


wadanda ba musulmanba sun ninka musulmai ribinyi


biyu, amma idan yawan wadanda ba musulmai ya


ninka yawan musulmai sama da sau biyu to


awannan lokaci babu laifi idan musulmi ya juya da


baya kamar yadda aya Suratul Anfal ta yi nuni:


''Ayanzu Allah Ya sawwaka muku, kuma ya


bayyanar da cewa a cikinku akwai masu rauni,


idan an sami mutane dari daga cikinku masu


hakuri zasu rinjayi mutane dari biyu (daga


cikinsu), in kuma an sami mutane dubu daga


cikinku zasu rinjayi dubu biyu (daga cikinsu)


da izinin Allah, Allah Yana tare da masu hakuri.


Ayata: 66.


Ma'aikin Allah – tsira da amincin Allah su


tabbata a gareshi- yana cewa ''Kada ku yi fatan


haduwa da abokan gaba, ku roki Allah zaman lafiya,


idan kuma har kuka hadu da su to ku tabbata, ku


sani aljannah tana karkashin inuwar takobi''.


Ya Allah muna rokonka ka zaunar da mu lafiya,


kuma ka dawowa da musulunci izzarsa da kimarsa


da darajassa.


Kammalawa: wannan ya nuna yadda musulunci


bai yarda da juyawa da bayaba a lokacin da aka yi


5


futo-na-fito, kuma mu sani annan ba wai ana


bayanine akan abinda ya shafi hukunce-hukuncen


yaki bane (Jihadi) wannan wurinsa daban malamai


sun fayyace shi da yadda ya karkasu da matsayin ko


wanne kaso daga cikinsu, amma anan an yi


bayanine akan abinda ya shafi tserewane afagen


fama. Ya Allah ka tsaremu ka tsare mana


rayukammu da imanimmu. Amin


Rbutawa :


Malan Aliyu Muhammad SadisuPosts na kwanan nan

QISSAR ANNABI ISA -AM ...

QISSAR ANNABI ISA -AMINCIN ALLAH A GARE SHI- DAGA CIKIN AL-QUR'ANI MAI GIRMA

SAKO DAGA MUSULMI MAI ...

SAKO DAGA MUSULMI MAI WA'AZI ZUWA GA MUTUM KIRISTOCI

FALALAR AZUMIN KWANA ...

FALALAR AZUMIN KWANA SHIDA SHAWAL

TAKAITACCEN BAYANI MA ...

TAKAITACCEN BAYANI MAI ANFANI GA SABON SHIGA MUSULUNC