Artikler

Du spør


&


Koranen svarer


Mohammed Yahia Al-Toom


Oversatt av:


Børge Bahr Naseer Blåtind


~2~


Innholdsliste


1) Hvem er skaperen? __________________ 5


2) Hvem er Allah? _____________________ 6


3) Tror du at Allah skapte deg bare for lek og intet annet formål? ____________________ 8


4) Hvorfor skapte Allah menneskeheten? ___ 9


5) Hva befalte Allah oss å gjøre? _________ 9


6) Fra hvor skal vi søke veiledning? ______ 10


7) Hvem skal vi påkalle i nødens time? ___ 10


8) Hva skjedde med tidligere nasjoner når de var ulydige mot Allah ?________________ 11


9) Beskytter og bevarer Allah Koranen fra forfalskning ? 11


10) Hvem skal vi tilbe? ________________ 12


11) Hva er religionen til Allah? _________ 12


~3~


12) Hvilken religionen er akseptert av Allah ? 13


13) Hvor kommer Koranen fra? _________ 13


14) Hvorfor sendte Allah budbringerne? __ 14


15) Må vi ha tro på alle budbringerne? ____ 14


16) Hva skjedde med tidligere skrifter? ___ 15


17) Hvem er den siste budbringer? _______ 16


18) Til hvem sendte Allah den siste budbringer profeten Muhammad? _______ 16


19) Hva forberedte Allah til de som tror blant jøder og kristne? _____________________ 16


20) Hva er lik lsa ( Jesus ) framfor Allah? _ 17


21) Hva sa Allah om Maria? ____________ 17


22) Ble Jesus korsfestet og døde på korset? 19


23) Var Jesus Guds ( Allah ) sønn? ______ 19


24) Hvordan kan du være trygg? ________ 20


25) Hva er livet i denne verden? _________ 20


~4~


26) Alle velsignelser og gode ting du har, er de fra Allah ? 21


27) Hvordan kan du garanteres velsignelser fra Allah ? 21


28) Hvordan kan du redde deg fra smertefull pine? 21


29) Enhver som tror på Allah, hva vil skje med ham? 22


30) Hva er bestemmelsesstedet til de vantro? 22


31) Hva er bestemmelsesstedet til de troende? 23


32) Hvordan kan du bli lykkelig? ________ 23


~5~


1) Hvem er skaperen?


(40 : 64) Gud er det, som har gjort jorden til et fast bosted for dere, og himmelen til et overbygg. Og Han formet dere, og formet dere vel, og gav dere gode ting til underhold. Dette er Gud, deres Herre. Velsignelsesrik er Gud, all verdens Herre! (39 : 6) Han har skapt dere fra ett individ. Av dette laget Han dets make. Og Han har sendt dere åtte husdyr i par. Han skaper dere i deres mødres liv, skapelse etter skapelse i trefoldig mørke. Dette er Gud, deres Herre! Ham tilhører herredømmet. Det er ingen gud utenom Ham. Hvordan kan dere la dere føres bort? (7 : 54)


Gud er deres Herre! Han som skapte himlene og jorden på seks dager. Så tok Han plass på


~6~


tronen. Han breder natten over dagen, den følger beredvillig. Og sol, måne og stjerner, underdanige ved Hans bud. Skapelsen og makten tilhører Ham! Velsignelsesrik er Gud, all verdens Herre. (10 : 32) Dette er Gud, deres Herre, sannheten! Hva er hinsides sannheten annet enn villfarelse? Hvordan kan dere være så bortvendte?»


2) Hvem er Allah?


(59 : 23-24) 23 : Han er Gud, det er ingen gud unntatt Ham! Kongen, den Hellige, Frelsen, den Lojale, Beskytteren, den Mektige, den Allstyrende, Majesteten. Gud skje all ære! Han er fjernt fra det de setter ved Hans side. 24 : Han er Gud, Skaperen, Fornyeren, Formeren! Hans er de vakreste navn! Alt som er i himlene og på jord priser Ham! Han er den Mektige, den Vise.


~7~


(20 : 14) Jeg er Gud. Det er ingen gud unntatt Meg. Så tjen Meg, og forrett bønnen til Min ihukommelse! (2 : 255) Gud! Det er ingen gud uten Ham, den Levende, den som Er. Ham griper verken tretthet eller søvn. Ham tilhører alt i himlene og på jord. Hvem kan vel utøve innflytelse hos Ham, uten Hans tillatelse? Han kjenner det som var før dem, og det som etter dem kommer, men av Hans kunnskap griper de intet, unntatt det Han vil. Hans trones herredømme omfatter himlene og jorden, og å bevare dem koster ham intet besvær. Han er den Opphøyde, den Veldige. (35 : 13)


Han lar natten gå over i dag, og lar dagen bli natt. Han har satt sol og måne i tjeneste. Begge løper med sin bestemte tid. Dette er Gud, deres Herre! Ham tilhører herreveldet,


~8~


og de dere påkaller utenom Ham, eier ikke så meget som et daddelskinn. (3 : 18) Gud selv bevitner, likeledes englene og de som er forankret i viten: «Det er ingen gud unntatt Ham, den Rettferdsutøvende, det er ingen gud unntatt Ham, den Mektige, den Vise.» (3 : 51) Gud er min Herre og deres Herre, så tjen Ham. Det er rett vei.»


3) Tror du at Allah skapte deg bare for lek og intet annet formål?


(23 : 115) Trodde dere at Vi skapte dere for moro skyld, og at dere ikke ville bringes hjem til oss?»


~9~


4) Hvorfor skapte Allah menneskeheten?


(51 : 56) Jeg har skapt dsjinner og mennesker kun for at de skal tjene Meg.


5) Hva befalte Allah oss å gjøre?


(4 : 58) Gud påbyr at dere leverer tilbake betrodd gods til eiermannen, og at dere dømmer rettferdig når dere sitter til doms. Utmerket er det som Gud formaner dere til. Gud hører, ser. (6 : 151)


Kom nå, så skal jeg fremsi det som Herren har gitt sakral sanksjon: Gi Ham ingen medguder! Gjør godt mot far og mor! Drep ikke deres barn på grunn av fattigdom! – Vi vil gi dere og dem underhold. Hold dere unna umoral, åpen eller skjult. Drep ingen hvis liv Gud har gjort ukrenkelig, med mindre det er i samsvar med


~10~


retten! Dette har Han pålagt dere, så dere må forstå.


6) Fra hvor skal vi søke veiledning?


(1 : 1 – 6)


1) I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn


2) Lovet være Gud, all verdens Herre,


3) Han, den Barmhjertige, den Nåderike,


4) Han, Herren over dommens dag.


5) Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.


6) Led oss på den rette vei!


7) Hvem skal vi påkalle i nødens time?


(29 : 65) Når folk går om bord i skip, ber de til Gud i religiøs oppriktighet. Men når Han har reddet dem til land, setter de andre ved Hans side, (10 : 12)


~11~


Når ulykken rammer et menneske, så påkaller han Oss, liggende, sittende, stående. Men tar Vi bort hans ulykke, så går han sin vei, som om han aldri hadde påkalt Oss for ulykken som rammet ham. Slik fortoner deres adferd seg prydelig for de lettsindige.


8) Hva skjedde med tidligere nasjoner når de var ulydige mot Allah ?


(29 : 40) Enhver tok Vi fatt for hans synder. Over noen sendte Vi en storm av småstein, andre tok braket, noen ble oppslukt av jorden og noen lot Vi drukne. Gud gjør ikke urett mot noen, men deres egen urett vendte seg mot dem selv.


9) Beskytter og bevarer Allah Koranen fra forfalskning ?


(15 : 9)


~12~


Vi har åpenbart formaningen, og Vi passer på den.


10) Hvem skal vi tilbe?


(20 : 14) Jeg er Gud. Det er ingen gud unntatt Meg. Så tjen Meg, og forrett bønnen til Min ihukommelse!


11) Hva er religionen til Allah?


(3 : 19) Islam er religionen overfor Gud. De som har mottatt skriften, var ikke uenige før viten var blitt dem til del, og da drevet av gjensidig misunnelse. For den som fornekter Guds ord er Gud rask til å avregne.


~13~


12) Hvilken religionen er akseptert av Allah ?


(3 : 85) Hvis noen ønsker annet enn islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det hinsidige liv vil han være blant taperne.


13) Hvor kommer Koranen fra?


(42 : 3) Således gir Gud, den Mektige, den Vise, åpenbaringer til deg, og dem som levde før deg. (6 : 114) Skulle jeg vel søke en annen dommer enn Gud? Han som har sendt dere skriften, klart fremlagt? De som Vi har gitt skriften, vet at det er en åpenbaring fra Herren med sannhet. Så vær ikke av dem som tviler.


~14~


14) Hvorfor sendte Allah budbringerne?


(4 : 64) Når Vi sender et sendebud, så er det for at han skal bli adlydt, ved Guds hjelp. Hvis de således, når de hadde pådratt seg skyld for urett, var kommet til deg, hadde bedt om Guds tilgivelse og Sendebudet hadde bedt om tilgivelse for dem, så ville de funnet at Gud er fylt av miskunn og nåde.


15) Må vi ha tro på alle budbringerne?


(2 : 285) Sendebudet tror på det som er ham åpenbart fra Herren, så også de troende. Hver og en tror på Gud, Hans engler, Hans skrifter og Hans sendebud:«Vi gjør ingen forskjell på noen av Hans sendebud.» De sier: «Vi hører, og vi adlyder. Din tilgivelse, Herre! Til Deg fører vandringen hen!»


~15~


16) Hva skjedde med tidligere skrifter?


(4 : 46) Blant jødene er slike som forvrir ordene, og tar dem ut av sin sammenheng, idet de sier: «Vi har hørt, men vi hører ikke,» og: «Hør, uten at det er deg gitt å høre,» og: «Ta oss i varetekt.» Alt dette ved å forvri språket, og for å gi religionen et stikk. Hadde de sagt: «Vi har hørt, og vi adlyder,» og: «Hør,» og: «Ta oss i din varetekt,» ville det vært bedre for dem, og mer rettskaffent. Men Guds forbannelse hviler over dem for deres vantro, så de tror kun lite. (5 : 13) Fordi de brøt sin pakt, har Vi forbannet dem og forherdet deres hjerter, så de forvrir ordene ut av sin sammenheng, og har glemt en del av sin formaning. Du vil stadig oppdage falskhet fra dem, unntatt noen få. Men forlat dem og tilgi. Gud elsker dem som gjør vel!


~16~


17) Hvem er den siste budbringer?


(3 : 144) Muhammad er bare et sendebud. Andre sendebud har gått bort før ham. Hvis nå han dør, eller drepes, vil dere da snu tvert om? Den som snur tvert om, skader ikke Gud det minste. Men Gud vil belønne de takknemlige.


18) Til hvem sendte Allah den siste budbringer profeten Muhammad?


(34 : 28) Vi har sendt deg til alle mennesker med godt budskap og som advarer. Men folk flest vet det ikke.


19) Hva forberedte Allah til de som tror blant jøder og kristne?


(57 : 28)


Dere som tror, frykt Gud og tro Hans sendebud, og Han vil gi dere dobbelt mål av


~17~


Sin nåde og gi dere lys å vandre i, og tilgivelse, Gud er tilgivende, nåderik,


20) Hva er lik lsa ( Jesus ) framfor Allah?


(3 : 59) Forholdet med Jesus er overfor Gud det samme som med Adam. Han skapte ham av støv og sa til ham: «Bli!» Og dermed var han.


21) Hva sa Allah om Maria?


(3 : 42 – 47) 42 : En gang sa englene: «Maria, Gud har utvalgt deg og gjort deg ren, utvalgt deg fremfor all verdens kvinner. 43 : Maria, vær ydmyk overfor din Herre, kast deg ned og bøy deg i bønn med de bedende!»


44 : Dette er av fortellingene fra det skjulte som vi åpenbarer for deg, for du var ikke hos dem da de kastet lodd om hvem som skulle ha


~18~


omsorg for Maria, og du var heller ikke der da de kranglet med hverandre. 45 : En gang sa englene: «Maria, Gud bebuder deg et ord fra Ham selv. Hans navn skal være Kristus, – Jesus, Marias sønn, og høyt æret skal han bli, i denne verden og den hinsidige, av dem som får komme Gud nær. 46 : Han skal tale til menneskene i vuggen og i moden alder, og han skal være en rettferdig.» 47 : Og hun sa: «Herre, hvordan skal jeg kunne få en sønn, når ingen mann har rørt meg?» Gud sa: «Det blir så, Gud skaper det Han vil. Når Han bestemmer en ting, sier Han bare ’Bli’, og den er.»


~19~


22) Ble Jesus korsfestet og døde på korset?


(4 : 157 – 158) 157 : «Se, vi har drept Messias, Jesus, Marias sønn, Guds sendebud!» Men de drepte ham ikke, og de korsfestet ham ikke, men det fortonet seg slik for dem. De som er uenige om ham, er i tvil med hensyn til dette. De har ingen kunnskap om det, men følger formodninger. De har ikke drept ham med sikkerhet. 158 : Tvert imot, Gud har tatt ham til Seg. Gud er mektig, vis.


23) Var Jesus Guds ( Allah ) sønn?


(112 : 1 – 4) :


1) Si: «Han er Gud, Én.


2) Gud, den Evigvarende.


3) Ikke har Han avlet noen, ei heller er Han selv blitt avlet.


4) Ingen er Hans like.»


~20~


24) Hvordan kan du være trygg?


(6 : 82) : De som tror, og ikke formørker sin tro ved urett, dem tilkommer fred, de er under ledelsen.


25) Hva er livet i denne verden?


(57 : 20) : Vit at jordelivet kun er lek og tidsfordriv, og pryd og skryt dere imellom, og kappestrid etter mer eiendom og barn, som en regnskur, med vegetasjon som fryder de vantro. Men så visner den, og du ser den gulne, og så blir den tørre strå. I det hinsidige finnes hard straff, – og Guds tilgivelse og velbehag. Jordelivet er bare en bedragersk nytelse.


~21~


26) Alle velsignelser og gode ting du har, er de fra Allah ?


(16 : 53) Alle nådebevisninger kommer fra Gud. Når nøden er over dere, så anroper dere Ham.


27) Hvordan kan du garanteres velsignelser fra Allah ?


(14 : 7 ) Da Herren forkynte: «Om dere viser takknemlighet, vil Jeg gi dere mer! Men om dere viser utakknemlighet, sannelig, Min straff blir hard!»


28) Hvordan kan du redde deg fra smertefull pine?


(61 : 10 – 11) 10 : Dere som tror, skal Jeg henvise dere til en handel, som kan redde dere fra en smertelig straff?


~22~


11 : Dere skal tro på Gud og Hans sendebud, og satse liv og eiendom for Guds sak. Dette er et gode for dere, om dere bare visste!


29) Enhver som tror på Allah, hva vil skje med ham?


(65 : 3) Om noen forlater seg på Gud, er Han nok for ham. Gud oppnår det Han vil. Gud har gitt alle ting sitt mål.


30) Hva er bestemmelsesstedet til de vantro?


(57 : 15) Så denne dag mottar ingen løsepenger fra dere, eller fra de vantro. Deres herberge er Ilden! Den tar vare på dere. En sørgelig skjebne!»


~23~


31) Hva er bestemmelsesstedet til de troende?


(4 : 57) Men de som tror og lever rettskaffent, vil Vi føre inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer. Her skal de alltid være og bli. Her venter dem rene hustruer, og Vi vil lede dem til en skyggefull skygge.


32) Hvordan kan du bli lykkelig?


(16 : 97) Den som lever rettskaffent, mann eller kvinne, og som tror, vil Vi oppvekke til et godt liv. Vi vil visselig gi dem deres lønn etter det beste de har gjort. For mer informasjon om islam, spørsmål eller kommentarer til dette heftet, ta gjerne kontakt med:


~24~


Alnor Senter Postadresse: Postboks 3447, 9276 Tromsø


Internettadresse: www.alnor.no E-postadresse: post@alnor.no Telefon: (47) 776 78721 Det Islamske Nettverk Postadresse: Postboks 58 1476 Rasta Internettadresse: www.islamnet.no E-postadresse: post@islamnet.no Telefon: 48170675Nye innlegg

FORELDRE-BARN-FORHOLD ...

FORELDRE-BARN-FORHOLDET I ISLAM

Islams profet MUHAMME ...

Islams profet MUHAMMED En biografi og illustrert guide til hans lære. Presentert med de moralske grunnprinsipper i den islamske lære 6

Islams profet MUHAMME ...

Islams profet MUHAMMED En biografi og illustrert guide til hans lære. Presentert med de moralske grunnprinsipper i den islamske lære 5