Labarai

Sheikh Hamad Ibn Ateeq, Allah ya yi masa rahama, ya raba wadancan musulmai da ke zaune a cikin kasashen da ba na Islama ba cikin rukunoni uku: Wadanda suka fi son zama a tsakanin wadanda ba musulmai ba saboda kaunarsu; wadanda suke rayuwa a tsakanin wadanda ba musulmai ba amma suna watsi da wajibcinsu na yin tir da kafirci; da waɗanda suka rayu daga waɗanda ba musulmai amma riƙi bijir towarsu ta musanta kafirci.

Kungiya ta farko: zata kasance tsakanin kafirai zabi da son zuciya, suna yabon su da yaba su, kuma suna farin cikin kauda kansu daga musulmai. Suna taimakon kafirai a gwagwarmayar da suke yi da musulmai ta kowace hanya da za su iya, ta zahiri, a dabi'ance, da kuma kudi. Irin waɗannan mutane kafirai ne, matsayinsu na aiki ne da gangan kuma ya ƙi bin addini. Allah ya ce,

Kada m takeminai su riƙi kãfirai masõya, baicin m believersminai. Duk wanda ya aikata hakan to Allah ba zai taimaka masa ta kowace hanya ba [40]

At-Tabari yayi tsokaci da cewa irin wannan mutumin zai wanke hannayensa na Allah, kuma lalle Allah ba shi da abin da zai yi da mutumin da ya ƙi shi kuma ya musanta addininsa. Allah, yace:

Ya ku waɗanda suka yi ĩmãni! Kada ku riƙi Yahudu da Nasãra majiɓinta, sãshensu majiɓincin sãshe ne, duk wanda ya dauki su majiɓincin ɗayansu ne. [41]

Sa’annan, a cikin kalmomin Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi): "Duk wanda ya shiga cikin savani, kafirai da rayuwa a cikinsu yana daga cikinsu" [42]

Abdullahi Ibn Omar ya ce: "Duk wanda ya zauna a tsakanin kafirai, to ya yi bukin bukukuwansu kuma ya shiga cikin tsananin farincikinsu, kuma ya mutu a tsakiyar su, to haka za a tayar da shi tare da su ranar qiyama. [43].

Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Allah ya yi masa rahama, ya ambata cewa a game da musulmi wanda al'ummarsa ke daure da kafirci kuma ya bi maqiyan musulinci, shi ma zai zama kafiri idan ya ki watsi da mutanensa, saboda kawai ya same shi da wahala. Zai kawo karshen fada da musulmai tare da al'umma, da kudin sa da rayuwarsa. Kuma idan za su umurce shi da ya auri matar mahaifinsa, amma ba zai iya hana hakan ba har sai ya ƙaura daga ƙasarsa, to tilasta masa ya aure ta. Haduwarsa da kasancewarsa tare da su a cikin yakinsu da Musulunci da gwagwarmayar da suke yi wa Allah da ManzonSa ya fi muni da aurar matar mahaifinsa. Shine kuma kafiri, wanda Allah yace game da shi:

Za ku sami wasu waɗanda suke fatan kariyarku, da kuma ta mutanen nasu. Amma duk lokacin da aka tura su jaraba, sai su bada kyautar. To, idan ba su nĩsance ku ba, kuma sun j youfa sulhu zuwa gare ku, kuma sun kange hannuwansu, to, ku kãmã su, kuma ku kashe su inda duk kuka sãme su. To, lalle ne, Mun j youfa muku wani dalĩli bayyananne. [44]

Kungiya ta biyu: sune wadanda suka kasance a cikin kafirai saboda kudi, dangi ko garinsu. Ba ya nuna soyayya sosai ga addininsa (Musulunci), kuma baya yin hijira. Baya goyon bayan kafirai akan musulmai, a cikin magana ne ko aiki. Zuciyarsa ba ta daure a kansu, kuma ba ta yin magana a madadinsu.

Ba a dauki irin wannan mutumin kafiri ba ne kawai saboda yana ci gaba da zama a cikin kafirai, amma dayawa zasu ce ya sabawa Allah da Manzon sa ta hanyar ba zai zauna tsakanin musulmai ba, duk da cewa yana iya tofin kafirai a asirce. Allah Ya ce,

Haƙiƙa! Amma wadanda Mala’iku suka karve (alhali) yayin da suke zalunci kansu (kamar yadda suka tsaya a tsakanin kafirai alhalin hijira suna wajabta musu), sai su (mala’iku) suka tambaye su, “A cikin wane yanayi kuka kasance?”. Suka ce, "Mun kasance masu rauni kuma mun kasance masu rauni a cikin kasa". Mala'iku suka ce, "Shin ƙasar Allah ba ta kasance mai yawan yawa ba, wadda za ku yi hijira a cikinta?"

Waɗannan makõmarsu Jahannama ce, kuma tir da makoma, ita!

Ibnu Kathir ya yi tsokaci: Sun kasance suna zaluntar kansu ne ta hanyar hana yin hijira. Ya ci gaba da cewa wannan ayar ta kafa doka baki ɗaya wanda ya shafi duk wanda aka hana shi yin addininsa, amma da yardar rai ya kasance cikin kafirai. Babu sabani a tsakanin malamai, kuma majiyoyin duk sun bayyana cewa an haramta wannan tafarkin. [46]

Al-Bukhari ya ruwaito cewa Ibn Abbas ya ce wannan ayar tana game da "Wadansu mutane daga cikin musulmai wadanda suka kasance tare da arna a Makka, suna masu yakar darajojinsu, a zamanin Annabi. Lokacin da fada ya barke wasu daga cikinsu aka kashe wasu kuma Raunin Allah. Sa'an nan Allah ya saukar da ayar:

(Waɗanda malãiku suke karɓar rãyukansu, kuma s while ne suke zãlunta.) [47]

Duk wani uzuri da zasu gabatar sun nuna wahayi ne,

Ka ce: "Idan ubanninku, da ɗiyanku, da 'yan'uwanku, da mãtanku, da danginku, da wadatar da kuka mallaka, da kasuwancin da kuke jin ƙididdigewa, ko gidajen da kuke ƙauna, idan waɗannan sun fi ku son Allah. ManzonSa, kuma ya yi jihãdi, kuma ya yi jihãdi a cikin hanyarSa, to, ku yi jira har Allah Ya zo da hukuncinsa. Allah baya shiryad da wadanda suke AI-Faasiqun. [48]

Duk wanda ya ƙi yin hijira ya yi amfani da ɗayan waɗannan uzurin guda takwas. Amma Allah ya yi watsi da wadannan dalilan, wanda ya ce wadanda ke yin irin wannan ikirarin ba sa biyayya ne gareshi, kuma wannan ya kasance dangane da wadanda suka zabi su ci gaba da zama ne a Makka wanda shine mafi kyawu a duniya. Allah ya bukaci muminai su bar wannan wajen, kuma ma son sa ba uzuri bane mai karba na ƙi. Ta yaya irin wannan uzurin zai kasance ga wuraren ban da Makka? [49]

Kungiya ta uku: sune wadanda zasu iya zama cikin kafirai ba tare da wata fitina ba, kuma sune rukuni biyu:

1. Wadanda suke da damar bayyanar da addininsu kuma suka nesanta kansu da kafirci. Lokacin da suka sami dama, sai su kauda kansu daga kafirai kuma a fada musu a sarari cewa sun yi gaskiya da gaskiya, kuma lalle ba daidai ba ne. Wannan shi ne abin da aka sani da 'Izhar ad-Din' ko 'tabbatarwar Islama'. Wannan shi ne abin da ke tsarkake mutum daga aikin yin hijira. Kamar yadda Allah Taala ya ce: (Ka ce: "0 Ka kafirai! Bana bauta wa abin da kuke bautawa. Kuma ba ku kasance masu bautawa abin da nake bautawa ..).

Don haka, an umurce shi da Muhammad (amincin Allah ya tabbata a gare shi) ya gaya wa kafirai bayyanannen kafircinsu kuma addininsu ba daya bane, kuma bautar su ce, ko abin da suke bautawa. Cewa ba za su iya kasance cikin hidimar Allah ba, muddin sun kasance cikin hidimar qarya. An umurce shi da ya bayyana gamsuwarsa da addinin musulinci a matsayin addininsa da musun sa ga bangaskiyar kafirai. Allah SWT yana cewa:

Ka ce (0 Muhammad): "Ya ku mutane! Idan kun kasance kuna shakka game da addinina (Musulunci), to ku sani ba na bauta wa abin da kuke bauta wa, baicin Allah. kasance daga m believersminai, kuma (an yi wahayi zuwa gare ni): Ka karkatar da fuskarka (0 Muhammad) zuwa ga addinin Hanifan, kuma kada ka kasance daga Mushrikai.

Don haka, Duk wanda ya aikata wannan to bai zama wajibi yayi hijira ba.

Sanya addinin mutum ba ya nufin barin mutane kawai su bauta wa duk abin da suka ga dama ba tare da sharhi ba, kamar yadda Kiristoci da Yahudawa suke yi. Wannan na nufin cewa lallai ne ka qaryata abin da suke bautawa a fili, kuma ka nuna qiyayya ga kafirai; gazawar wannan babu wani tabbaci na Islama.

2. Waɗanda suke zaune a cikin kafirai, kuma ba su da hanyar barin aiki, kuma ba su da ƙarfin yin ƙarfi, suna da izinin zama. Allah SWT, yace,

Sai dai masu rauni daga cikin mazaje, mata da yara wadanda ba su iya yin wata dabara, kuma ba su nuna halinsu ba. [51]

Amma nisantar tana zuwa bayan wa’adi ga wadanda suka kasance daga kafirai, cewa,

Waɗannan makõmarsu Jahannama ce, kuma tir da makoma, ita!

Yana daga kebewa ga wadanda ba su iya tsara dabarar ba kuma ba su sami wata hanyar fita ba. Ibnu Kathir ya gabatar da jawabi: "Wadannan mutane ne da ba sa iya kawar da kansu daga kafirai, kuma da a ce suna da ikon aikata hakan, da ba za su iya yin amfani da hanyar su ba" [53]

Allah yace:

Kuma m whatne ne ya sãme ku, kada ku yi yãƙi a cikin hanyar Allah, kuma da a kan raunana, azzãlumai, matalauta, maza da mata da yara? ya ku masu zalunci, kuma Ka sanya mana wanda zai kare shi, kuma Ka sanya mana wani mai taimako.

[54]

Don haka a ayar farko, Allah swt ya ambaci halin da suke ciki, da rauni da rashin samun hanyar da zasu fitar da kansu, kuma a na biyun, Ya ambaci rokonsu da Allah ya kubutar dasu daga azzalumai kuma ya basu mai kariya, mataimaki. da jagora zuwa ga nasara. Don wadannan mutane Allah swt yana cewa:

Waɗannan akwai fatan Allah zai gãfarta musu, kuma Allah Mai gãfara ne, Mai gãfara.

Al-Baghawi yayi sharhi cewa: "Musulmin da ke zama fursunoni na kafirai dole ne ya gudu, idan ya iya, kamar yadda ba za a ba shi damar zama a karkashin su ba. Idan sun sa shi ya ba da maganarsa cewa ba zai gudu ba idan sun ya kamata ya sake shi, ya kamata ya basu maganarsa, amma kuma dole ne ya yi kokarin tseratar da shi, babu laifi a kansa game da karyar da ya yi, tunda sun wajabta shi da kansu .. Amma in da ya yi musu alkawarinsa, don ya ba da gatanci da su ga kansa, lallai ne ya wajabta ya tsere, guda ɗaya ne, amma kuma dole ne ya ba da tukuici don yaudarar da ya yarda da amanarsu ”[56]

Hukunce-hukunce game da balaguro zuwa kasashen da suka kafirta (Dar ul-Harb) don dalilan kasuwanci an yi cikakken bayani dalla-dalla. Idan kuna iya tabbatar da imaninku, alhali ba ku tallafawa kafirai ba, to wannan ya halatta. Tabbas, wasu daga cikin Sahabban Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) sun yi tafiya zuwa wasu kasashen kafirai don neman kasuwanci, daga cikinsu Abu Bakr as-Siddiq. Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) bai hana su wannan ba, kamar yadda Imam Ahmad ya yi ishara da shi a cikin Musnad da sauran wurare. [57]

Idan ba ku iya tabbatar da addininku ko guje wa tallafawa su ba, to ba a ba ku izinin shiga tsakanin su don dalilan ciniki ba. Wannan batun malamai sun yi magana da shi kuma za a samu tallafin da ya dace don matsayinsu a cikin Ahaadeeth na Annabi. Allah ya bukaci dukkan muminai da su karfafa imaninsu kuma su yi adawa da kafirai. Ba abin da aka yarda ya rushe ko tsoma baki ga waɗannan wajibai. [58]

Duk da cewa wannan ya bayyana sarai daga wurare da yawa, har yanzu muna samun rashin kula tsakanin musulmai da yawa dangane da wannan batun. Samun abota da waɗanda ke daidai maƙiyanmu, da kafa wata al'umma a cikin ƙasashensu an yar da su. Abin mamaki shine, har ila yau wasu musulmai sukan tura yaransu zuwa kasashen yamma don yin karatun shari’ar musulunci da larabci a jami’o’in Turai da Amurka! Wannan zai zamanto abin tunawa ne wauta ga wawayen wadancan musulmai na karni na 20, wadanda suka tura yaransu ga kafirai don yin karatun shari’ar Musulunci da Larabci!

Malaman mu sun yi mana gargadi da isa game da hatsarorin da wadannan tambayoyin ke haifarwa, kuma sun yi bayani dalla-dalla game da illar wannan musayar ilimi, da kuma sha'awar kafirai don gurbata tunanin matasanmu don juya su daga Musulunci, don haka ya kamata mu dauki lokaci muyi la’akari da abin da muke yi. [59]

2. Hijira daga Matsayin Kafirci zuwa Kasashen Musulmai

"Hijrah" ita ce kalmar larabci don hijira. Yana nufin, ƙarshe, raba ko watsi. A cikin kalmomin addini ana nufin tashi daga wurin da ba musulma ba zuwa wani wurin da akwai kasancewar addinin Islama [60]. Haƙiƙa ce waɗanda waɗanda addininsu Musulunci ne; wanda ya ginu bisa jagoranci ga kowane nau'in bauta ga Allah, da qin yarda da nuna qiyayya ga shirka da kafirai; ba zai taba zama mai nutsuwa ta hanyar sahihin Musulunci ba, kamar yadda Allah ya fada:

Kuma bã su gush youwa suna yãƙinku har su mayar da ku daga barin addininku idan za su iya. [61]

kuma Ya ce game da mutanen Cave:

Domin idan suka san ka, za su jajjefe ka ko su mayar da kai ga addininsu, to kuwa ba za ka sami babban rabo ba.

kuma a qarshe, game da kafirai sun bayyana manufar, Allah yana cewa:

Wadanda suka kafirta sun ce wa Manzanninsu: "Za mu fitar da ku daga kasashenmu, ko kuwa ku mayar da ku ga addininmu." Sai Ubangijinsu Ya yi wahayi zuwa gare su, "Lalle ne, Munã halakar da kafirai."

Haka shi ma, Waraqah Ibn Nawfal ya ce, yana mai isar da manufa game da Annabi "Ina fata zan kasance saurayi a lokacin da mutanenku za su kore ku." Ya ce, "Shin, za su fitar da ni ne?". "Nawfal ya amsa, babu wanda ya taho da irin wannan abu wanda ba mutanen shi aka kora dashi ba". Don haka ne Quraishawa suka kori Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) daga Makka zuwa Ta'if, sannan zuwa Madinah; kuma wasu daga cikin Sahabbansa sun yi hijira sau biyu zuwa Abisiniya. [64]

Hijrah wani bangare ne mai matukar muhimmanci a cikin Musulunci; Tana gaba daya jagorar kawance da rarrabuwar kawuna da kuma babban misalin shi. Musulmai ba za su taɓa barin gidajensu da danginsu ba, suna tona asirin kansu game da zafin rabuwa da wahalar ƙaura in da ba ta kasance ba makawa ga aiwatar da addininsu da kuma tabbatar da Islama a cikin ƙasa. Allah ya yi wa wadannan bautar hijira lada mai girma lada a Duniya da Lahira, yana cewa:

Waɗanda suka yi hijira a cikin sha'anin Allah daga bãyan an fitine su, to, waɗannan da ke cikin d settledniya da Lãhira, to, lãda mai girma, dã sun kasance suna sani. Waɗanda suka yi haƙuri, kuma waɗancan s upon ne a kan nasu

Ubangiji gaba daya ya dogara. [65]

Hijrah tana da cikakkiyar ma'ana kamar yadda ake fahimta a cikin Musulunci. Bawai kawai aikin motsa wuri daga wani wuri zuwa wani ba ne; daga kasar da ba musulma ba. Ibn al-Qayyim yayi bayanin cewa, hakika, ƙaura ne daga jiki da ruhu. Yunkurin motsa jiki daga wani wuri zuwa wani da kuma ƙaura ta ruhaniya zuwa ga Allah da ManzonSa (amincin Allah ya tabbata a gare shi). Wannan shine ƙaura na biyu wanda shine ainihin ƙaura, yayin da jiki kawai yake bin rai.

Don haka ma'anar motsawa daga abu daya zuwa wani abu shine cewa zuciya tana motsawa daga soyayyar wani abu wanda ba Allah ba son Allah; daga bautar wani abu ko waninsa zuwa ga bautar Allah; daga tsoron wani abu ko waninsa zuwa fata da dogaro ga Allah. Kuma Allah ne Ma'abucin tsõro, kuma Mai tsõro. Ana gabatar da addu'o'i gare Shi; kuma Shi ne wanda ke gaba gare Shi da tawali'u da tsoro. Wannan shine ma'anar gudu wanda Allah ya ambata a cikin umarni: (Don haka ku gudu zuwa ga Allah). [66]

Wannan shine asalin tauhidi (Tawhid); cewa ku bar duk wani abu kuma ku gudu zuwa ga Allah. Jirgi daga wani abu zuwa wani abu, kuma a wannan yanayin yana daga duk abin da yake m a wurin Allah ga abin da yake so. Wannan a zahiri magana ce ta nuna soyayya ko ragi. Duk wanda ya gudu da wani abu, zai musaya abin da ba a dace da shi don mafi kyawun abin da yake so, don biyan bukatarsa. Wannan nau'in ƙaura na iya zama mai ƙarfi ko stronglyasa da ƙarfin hali gwargwadon matsayin ƙauna a zuciyar mutum. Strongerarfi mafi ƙarfi ko zurfi mai ƙarfi, mafi cikakkiyar aminci amintacce shine ƙaura. Idan wannan ƙauna ba ta da ƙarfi to ƙaura ba ta da amintacciya, kuma wannan na iya ci gaba har zuwa ƙarshen rashin nuna ƙauna. [67]

Hukunce-hukuncen da suka shafi zahiri na zahiri daga qasashen kafirai zuwa qasar musulinci kamar haka:

Imam al-Khattabee [68] ya yi nuni da cewa a farkon zamanin musulinci an ba da shawarar yin hijira amma ba a bukatar hakan, kamar yadda Allah ya ce:

Duk wanda yayi hijira saboda Allah zai samu mafaka da falala mai girma a cikin qasa. [69]

An bayyana wannan ne lokacin da aka tsananta azabtar da musulmai a Makka, bayan Annabi ya tafi Madinah. Amma bayan wannan sai aka umarce su da su bi shi can don su kasance tare da shi. An bukace su da su ba da hadin kai a matsayin al'umma daya, don koyon addininsu daga Annabi da samun fahimta daga gare shi kai tsaye. A wannan lokacin babbar barazana ga al-ummar musulmai ita ce ta Quraishawa wadanda suka kasance ma'abuta Makka. Bayan Makkah ta fadi, wajibcin sake da aka sake yi kuma hijirarsa ta sake sake zama batun son zuciya. Muna bin wannan a zuciya, muna kan iya kyakkyawan yanayin fahimtar rahoton Muawiyah wanda ya shafi cewa Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce:

"Hijira ba zai ƙare ba har sai lokacin da tuba ta ƙare, kuma tuba ba ta ƙarewa har sai rana ta faɗi a yamma". Kuma game da Ibn Abbas wanda ya ce: "Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce, a ranar da aka ci Makka, 'Babu hijirarsa (bayan nasarar), sai dai don Jihad da kyakkyawar niyya, kuma idan kun kasance Kira ga Jihad, ya kamata ka amsa kiran nan da nan ”[70] Sakon riwayar Hadisi a cikin Hadisin Ibnu Abbas shi ne Sahih, amma wasu na musunta.” [71]

Saboda mahimmancin Hijrah, musamman ma a farkon farkon Musulunci, Allah swt ya yanke alakar taimakon juna tsakanin musulmin da suka yi kaura zuwa Madina da wadanda suka zabi zama a Makka, yana cewa:

Lalle ne waɗanda suka yi ĩmãni kuma waɗanda suka yi hijira kuma suka yi jihãdi a cikin hanyar Allah da d wealthkiyõyinsu da rãyukansu, da waɗanda suka bã su, kuma waɗanda suka taimake su, s all ne majiɓintan sãshe. Amma wadanda suka yi imani duk da haka ba su yi ƙaura ba su da rabonsu a cikin wannan ƙawancen har su ma sun yi ƙaura. Kuma idan suka n yourme ku taimako a cikin addini to ku taimaka musu fãce a kan mutãne waɗanda a tsakãninku da tsakãninsu akwai wani alkwari. Kuma Allah ga abin da kuke aikatawa Masani ne.

Bayan wannan, Allah ya yabi baƙi da mataimaka (Muhajirun da Ansar) yana cewa:

Waɗanda suka yi ĩmãni kuma suka yi hijira, kuma suka yi jihãdi a cikin hanyar Allah, da waɗanda suka bãyar da masauki, kuma suka yi taimako, waɗannan s the ne m believersminai. Gafara da arziki mai yawa [73]

Mun riga mun tattauna Muhajirin da Ansar, abin da za mu duba a yanzu su ne muminai wadanda ba su sanya Hijrah ba, amma wadanda suka tsaya a Makka lokacin rikici. Allah yace:

Haƙiƙa! Amma wadanda mala'iku suke karba yayin da suke zalunci kansu (kamar yadda suka tsaya a tsakanin kafirai alhalin hijira suna wajabta musu), sai su (mala'iku) suka ce masu: "A cikin wane yanayi kuka kasance?" Su ce: "Mun kasance waɗanda aka raunana kuma mun kasance waɗanda aka raunana a cikin ƙasa". Mala'iku suka ce: "Ashe ƙasar ba ta kasance mai yawa ba, wadda za ku yi hijira a cikinta?" To, waɗannan makõmarsu Jahannama ce. Kuma tã m .nana ta zama makõma. Sai dai masu rauni daga cikin mazaje, mata da yara wadanda ba su iya shirya abin da za su yi ba, balle su nemi hanyar su. Waɗannan akwai fatan Allah zai gãfarta musu, kuma Allah Mai gãfara ne, Mai gãfara. [74]

Al-Bukhari ya ruwaito cewa Ibn Abbas ya ce wasu musulmai suna zama a tsakanin kafirai, suna masu yawaita adadinsu a zamanin manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi). An kashe su ko kuma suka ji rauni a cikin yaqin, saboda haka ne Allah Ya saukar da: (Lallai ne wadanda Mala'iku suke karbar rayukansu) suna zalunci kansu.

Don haka, muminai da ba su yi hijira ba amma kuma suka ci gaba da zama a gidajensu ba su da rabo a cikin ganimar yaƙi, kuma a sashi na biyar, face a cikin yaƙe-yaƙe da suka yi, kamar yadda Imam Ahmad ya bayyana [75]. Hadisin Imam Ahmad ne ya ruwaito shi kuma Muslim ne ya ruwaito shi a kan Sulaiman Ibn Buraida, a kan mahaifinsa cewa: "Duk lokacin da Annabi (Tsira da aminci su tabbata a gare shi) ya nada kwamandan runduna ko detachment, ya shawarce shi da kansa ya zama mai yawan ambaton aikinsa na Allah da kiyaye tsaron musulmai wadanda suke karkashin umarninsa.

Sannan, ya ce, "Ku yi yãƙi da sunan Allah, kuma da jin tsoronSa. Ku yãƙi wanda ya kãfirta da Allah. Kada ku tozartar da ganima, kuma kada ku warware alƙawarinku, kuma kada ku sassauta gawarwakin, kuma kada ku kashe childrena childrenan yara. Idan kun haɗu da maƙiyanku. , mushirikai, ka kira su zuwa abubuwa guda uku kuma idan sun mayar maka da martani mai kyau to karba shi kuma ka nisantar da kanka daga cutar da su .. Sannan ka kira su zuwa ƙaura daga ƙasashensu zuwa ƙasar Muhajirai kuma ka gaya musu cewa idan za su yi haka, suna da (duk gatan da wajibai) waɗanda igaurawan ke da su, amma idan sun ƙi ƙaura, faɗa musu cewa za su zama kamar Musulmai makiyayi ne, kuma za a miƙa su ga umarnin Allah swt waɗanda ke dacewa ga sauran musulmai kuma ba za su cancanci kowane ganima ko Fai 'ba har sai sun aiwatar da Jihad tare da musulmai.Idan sun qi, nemi Jizyah daga gare su; kuma idan sun yarda su biya Jizyah, karba daga gare su kuma ku kange hannayenku daga gare su. To, idan sun ƙi bãyar da zakka, to, ka nemi taimakon Allah, ka yãƙe su. ”[76]

Za a iya taƙaita tattaunawar data gabata game da Hijrah kamar haka:

1. Hijira daga kasashen kafirai zuwa cikin kasashen musulmai wajibine a lokacin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi), kuma har yanzu yana wajabta har zuwa ranar sakamako. Lallai takalifi da Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya yi bayan cin nasara a Makka shi ne kasancewar komawa kusa da shi. Duk wanda ya karbi Musulunci alhali yana zaune a cikin wadanda ke yaqi da musulmai, to ya fita ya sanya gidansa a cikin musulmai. [77]

Hadisin Mujaashi 'Ibn Mas'ud ya inganta wannan wanda ya ce: "Na riƙi ɗan'uwana wurin Annabi bayan Yaƙin Makka, na ce:" 0 Manzon Allah! Na zo muku tare da dan uwana don ku karɓi jingina daga gare shi don yin ƙaura. "Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce," Mutanen ƙaura (watau waɗanda suka yi ƙaura zuwa Madinah kafin a yi Nasara) sun ji daɗinsu. "Hakkokin ƙaura daga ƙaura (watau babu buƙatar sake yin ƙaura)." Na ce wa Annabi (amincin Allah ya tabbata a gare shi), "Me za ku ɗauka cikin jingina?" Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce, "Zan dauki alkawarin da ya yi wa Musulunci da Imani da Jihad" [78]

2. Wajibi ne a bar garuruwan Bidah (bidi'a). Imam Malik ya ce: "Babu daya daga cikinku da zai zauna a cikin kasar da Sahabbai suka la'anta" [79].

3. Wajibi ne a bar wurin da ayyukan da aka haramtawa sukai yawa tunda yana wajaba ga musulmai su nemi kiyaye Shari'a [80]. A wannan batun, Ibn Taymiyyah ya ce, "Matsayin wuri yana nuna yanayin mutum. Zai iya zama wani lokaci Musulmi da wasu lokuta kafiri; wani lokacin mai gaskiya kuma a wasu lokuta munafunci; wani lokacin kyakkyawa da tsoron Allah a wasu lokuta lalatattu da lalacewa Don haka, mutum ya zama kamar wurin zamansa.Haka ƙaurawar mutum daga ƙasar kafirci da ɓarna zuwa ɗayan imani da kusanci alama ce ta tuba da juya baya ga rashin biyayya da ɓarna. ga imani da biyayya .. Wannan haka yake har zuwa ranar tashin kiyama. "[81]

4. Dole ne mutum ya gudu daga zalunci da zalunci. Wannan za a lissafta a matsayin daya daga cikin ni’imomin Allah swt da ya bayar da lasisinSa, ga wanda ya ji tsoron kansa da amincinsa, ya je ya nemo wa kansa wurin zama. Wanda ya fara yin wannan shine Ibrahim, - wanda, lokacinda mutanen shi suka yi masa barazana: (1 zai yi hijira saboda Ubangijina), (29:26), kuma, (1 Ina zuwa ga Ubangijina, Ya zai jagorance ni), (37:99). (28) Kuma ga M Sosã, (ya kuɓuta daga gare ta, yanã mai nishi, kuma ya ji tsõron rayuwarsa, kuma ya ce: "Ubangijina! Ka tsĩrar da ni daga waɗannan azzalumai" (28:21).

5. A lokutan annoba, an nemi mutane su bar garin su ci gaba da zama har sai da barazanar cutar ta shuɗe. Banda wannan shine a lokacin annoba. [83]

6. Idan mutum yana tsoron lafiyar iyalinsa ko tsaron gidansa to lallai ne ya kamata ya gudu tunda amincin dukiyar mutum kamar amincin mutum yake. [84]

A ƙarshe, ƙaura, kamar kowane abu, yana cikin farkon lamari ne na niyya, domin Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce: "Lallai ayyuka na ne amma da niyya, kuma kowanne zai sami lada gwargwadon niyyarsa. shine yin hijira don Allah da Manzonsa, hijirarsa ga Allah da Manzonsa ne, kuma wanda manufarsa ita ce yin hijira zuwa wasu ribar duniya ko kuma su kama hannun mace a cikin aure, hijirarsa zuwa ga abin da ya nema. " [85]

Ya Allah don Allah ka karbi hijrah ka kankare min zunubaina ameenPosts na kwanan nan

QISSAR ANNABI ISA -AM ...

QISSAR ANNABI ISA -AMINCIN ALLAH A GARE SHI- DAGA CIKIN AL-QUR'ANI MAI GIRMA

SAKO DAGA MUSULMI MAI ...

SAKO DAGA MUSULMI MAI WA'AZI ZUWA GA MUTUM KIRISTOCI

FALALAR AZUMIN KWANA ...

FALALAR AZUMIN KWANA SHIDA SHAWAL

TAKAITACCEN BAYANI MA ...

TAKAITACCEN BAYANI MAI ANFANI GA SABON SHIGA MUSULUNC