Labarai

Kashi Na farko
Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin sammai da qasa. Yana karɓar tuban daga
bayinsa kuma yana gafarta zunubai. Kuma wanda ya kusanci zuwa gare Shi, to, Tsarki ya tabbata a gare Shi, Ya yi
falala a kansa kuma Ya tsare shi daga zunubbai masu lalata. Ina yabi Ubangijina
ina gode masa. Ina tuba zuwa gare Shi kuma na nemi gafararSa. Ina shaidawa
babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai, ba Shi da abokin tarayya, Majibinci kuma Mai
cikakken magana madaidaiciya, kuma Mai amsa addu'o'i, kuma ina shaidawa lallai annabinmu
kuma shugabanmu, Muhammadu, bawanSa ne kuma Manzo, wanda ya taimaka ta hanyar mu'ujizai.
Ya Allah! Ka yi sallama bisa ga bawanka da manzonka
Muhammadu da alayensa da Sahabbansa, wadanda sune kan gaba wajen aikata
kyawawan ayyuka da hani ga haram.
Ya ku musulmai!
Ku bi Allah da takawa, tsarki ya tabbata a gare Shi, kuma ku yi biyayya gare shi, saboda tsoron Allah da biyayya a gare shi
su ne mafifitan ayyukanku da mafi kyawu daga abubuwanku na lahira, wanda
Allah zai sanya muku yardarsa kuma Ya kare ku daga azabarSa.
Bayin Allah!
Ka juyo kan ayyukanda zasu taimakeka ka kankare zunuban ka ka shafe zunuban ka. Kuma wanda
ya nemi kusanta zuwa ga Allah, to, Allah zai kusanta zuwa gare shi. Kuma wanda ya bijire wa
Allah, to, Allah zai juya masa baya; ba zai cutar da kowa ba face kansa, kuma ba yadda za a yi
ya cutar da Allah ko kadan. Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Dukkan
'yan Adam yin zunubi, kuma mafificin masu zunubi su ne masu tuba" (At At
Tirmidhi ne ya ruwaito shi, wani bangare na hadisin da aka ruwaito daga Anas ibn Malik, Allah Ya yarda da shi) tare da
shi).
2
Abu Hurairah, Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito cewa, Annabi, tsira
da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: "Na rantse da wanda raina yake, idan baku
aikata zunubi ba, Allah zai maye gurbin ku da mutane.
Wanene zai aikata zunubai sannan ya nemi gafara daga Allah, wa zai gafarta masu '(
Muslim ne ya ruwaito shi ). Allah ya halicci dukkan ofan Adam da irin halayen don nunawa
biyayya ko rashin biyayya gare Shi, ka dage a cikin addininsu ko ka nisance shi,
ka tuna ko ka manta, ka zama mai adalci ko mara adalci. Babu wanda ba ma'asumai sai Annabawa, tsira da aminci su
tabbata a gare su.
Daga cikin falalar sa, Allah ya halicci kowane yaro wanda aka haifa zuwa ga tsarkakakke, yanayin dabi'un halitta
a cikin dukkan bil'adama (fitrah), wacce ita ce addinin Musulunci. Duk wanda ya yi riko da wannan
dabi'ar ta gaskiya kuma ya yi imani da dukkan abin da annabawa da manzannin, tsira da aminci su tabbata
a gare shi, to, an saukar da su zuwa ga hanya madaidaiciya, kuma Allah zai yarda da
ayyukansa na kwarai kuma Ya gafarta zunubansa. Haka kuma, wanda dabi'ar sa ta lalatace ta hanyar
shaidanun mutane da aljannu, da sha'awoyi da sha'awoyi, ko kuma cikin sababbin abubuwa na addini da
shirka da yawa zai ɓace, ya ɓace, ya ɓace. Babu wani aikin kyawawan ayyukansa da za a
karɓa kuma ba za a gafarta masa zunubansa.
'Iyadh ibn Himar, Allah ya yarda da shi, ya ce, "Manzon Allah,
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce a daya daga cikin khutbahs din:
Ya Ubangijina, girma da daukaka sun tabbata a gare shi, ya umurce ni da in
koyar ku abin da ba ku sani ba, Wanda Ya sanar da ni
yau. (Abin da Ya yi umurni da shi): "Abinda Na alkawarta wa
bayiNa ya halatta a gare su. Na halitta bayina zuwa
ga addini na gaskiya, madaidaici (watau Musulunci), amma shaidanu sun kange su
daga addininsu, kuma suka haramta abin da na halalta su,
kuma Ya umurce su da su yi shirki da Ni abin da ban
saukar da wani iko ba. '”(Muslim ne ya ruwaito shi)
Saboda haka, duk wanda ya musanya yanayin da Allah ya halitta shi da kafirci da
Allah, idan kuwa ya mutu alhalin yana kafiri ba tare da tuba ba, Allah ba zai karvi
komai daga kyawawan ayyukansa ba kuma ba zai yafe ma wasu daga zunuban sa ba. Allah, Maxaukakin Sarki, Ya ce: "
Lallai ne wadanda suka kafirta, kuma suka mutu alhali kuwa suna
kafirai, waxannan akwai , a kansu la'anar Allah da
mala'iku da mutane gaba daya." Suna madawwama
a cikinta (azabar wuta),
ba za a sauqaqa azabarsu ba, kuma ba za a yi musu jinkiri ba. (Al-
Baqarah: 161-162).
Allah, Maxaukakin Sarki, kuma ya ce:
3
 Lallai ne, wadanda suka kafirta, kuma suka mutu alhali suna
kafirai, duk kasa da ke cike da zinari ba za
kar karva daga waninsu daga gare su ba ko da sun bayar da
fansa. Sunã da wata azãba mai raɗaɗi, kuma bã su da
wasu mataimaka.  Al-Imran: 91)
Amma ga waɗanda suke tsarkaka, fiyayyen halitta waɗanda Allah Ya halitta su, kuma suna
bin annabawa, zaman lafiya da albarka ya tabbata a gare su, ƙarshe. wanda
Muhammadu, tsira da aminci su tabbata a gare shi, Allah zai karbi kyawawan ayyukansu ya shafe
munanan ayyukansu. Allah, Maxaukakin Sarki ya ce:
And ... Kuma wanda ya yi imani da Allah ya aikata aikin
qwarai, zai kankare masa zunubansa,
Kuma Ya shigarda shi gidãjen Aljanna, ƙoramu na gudãna daga ƙarƙashinsu
sunã madawwama a cikinsu har abada.
Wancan abu fa shi ne babban rabo mai girma
. Allah Yana karban ayyukansa na biyayya, Ya
kankare masa munanan ayyukan sa ta hanyar tuba da kaffara, kuma Ya shigarda shi
Aljannar Firdausi a ranar lahira
Akwai hanyoyi da yawa na kawas da zunubai. Kofofin kyawawan abubuwa a buɗe suke kuma ana kulle ƙofofin zuwa
adalci don mutane. Albarka tā tabbata ga wanda ya bi su kuma suka
aikata ayyukan ƙwarai, ayyukan ƙwarai. Farkon abin da aka kankare na zunubai shine imani da kadaitakar
Allah, Tsarki ya tabbata a gare Shi, ta hanyar bautawa kowa sai Ubangiji, Mabuwayi da ɗaukaka.
da nisantar dukkan nau'ikan shirka ko kuma yin tarayya da Shi. Ta hanyar yin hakan,
bawa zai hada dukkan alkhairi a nan duniya da lahira kuma a kiyaye shi
daga dukkan sharri. 'Ubadah ibn As-Samit, Allah ya yarda da shi, ya ruwaito cewa
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce,
"Duk wanda ya yi shaida cewa babu abin bautawa sai Allah Shi kadai, Wanda
ba Shi da abokin tarayya; cewa Muhammadu bawanSa ne kuma manzonSa.
cewa Isa (Yesu) bawan Allah ne kuma manzonSa, kuma kalmarSa wanda ya yi
wa Maryama (Maryamu) da kuma ruhu wanda Ya halitta. kuma
cewa Aljanna gaskiya ce kuma Jahannama gaskiya ce, Allah zai shigar da shi
Aljanna tare da ayyukan da ya aikata, komai yawan su
zai iya zama. ” (Imamu Al-Bukhari da Muslim)
Abu Dharr Al-Ghifari, Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito daga
Manzon Allah, tsira da amincin ya tabbata a gare shi, ya ce, "Jibril (Jibrilu),
zaman lafiya ya tabbata a gare shi, Ya ce mini, 'Ka ba da bushara ga umma: Duk wanda ya mutu
ba tare da ya yi shirki da Allah ba, zai shiga aljanna.' (
Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi ). Umm Hani ', Allah ya yarda da ita, ta ruwaito cewa manzon Allah
4
, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce,' '' La ilaha illa Allah
(Babu wani Allah sai Allah) 'yana shafe dukkan zunubai, kuma babu wani aiki da
ke kusanta da shi. ((Al-Hakim ya ruwaito shi).
Daga cikin ayyukan kankare zunubai akwai na tuba zuwa ga Allah, Tsarki ya tabbata a gare Shi.
Lalle Allah Yana karban tuban wanda ya tuba daga kowane laifi da ya aikata. Daga Abu
Hurairah, Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito cewa Manzon Allah, tsira
da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Duk wanda ya tuba kafin rana ta fito a yamma
[wanda yana daya daga alamomin tashin sa'a), Allah zai karvi tubarsa
. Muslim (Muslim ne ya ruwaito shi). Allah yayi farin ciki da tuban bawan shi kuma yana
bashi lada mai girma saboda hakan. Allah Maxaukakin Sarki Ya ce: "
Kuma Shi ne ke karɓar t repentanceba daga bayinSa, kuma
Yana gãfarta zunubai, kuma Shi Masani ne ga abin da kuke aikatãwa." (Ash-Shura: 25)
Yin alwala (wudu ') da aminci da kamala, bin tafarkin
Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da aikata ta, yana daga cikin ayyukan tsarkake
zunubai. Daga Abu Hurairah Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito shi cewa, Annabi, tsira da amincin
Allah su tabbata a gare shi, ya ce:
"Idan Musulmi (ko ya ce 'mai imani'), ya wanke fuskarsa (yayin da yake
alwala (wudu ')) , duk zunubin da ya yi
da idanunsa, za a iya wanke masa fuskokinsa da ruwa,
ko kuma ɗibar ruwa na ƙarshe; Idan ya wanke hannuwan sa, duk zunubin
da hannuwansa suka yi, za a iya wanke shi
da ruwa, ko kuma a ƙarshen ruwan. kuma lokacin da yake wankewa
ƙafafunsa, kowane zunubi da ƙafafunsa suka yi tafiya za a
wanke shi da ruwa, ko da digon na ƙarshe na ruwa, har sai
ya fito ya tsarkaka daga zunubansa duka. " (Muslim da At-
Tirmidhi ne suka ruwaitoshi )
Addu'a itace mafi girman ayyukan kawas da zunubai. Uthman ibn 'Affan, Allah Ya
yarda da shi, ya ce, "Na ji Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare
shi, ka ce,' Babu mutumin da ya yi alwala (wudu ') daidai sannan ya bayar da addu'o'i amma
Allah zai gafarta masa Duk wani zunubi wanda ya aikata tsakanin sallar da kuma ta gaba
. ”(Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi). Abu Hurairah, Allah ya yarda
da shi, ya ruwaito cewa Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Biyar
sallolin yau da kullun, sallar juma'a zuwa sallar juma'a, da kuma Ramadan zuwa Ramadana suna
kankare duk wani laifi da za'a aikata a tsakanin su, muddin aka
nisanci manyan zunubai ”(Muslim da At-Tirmidhi ne suka ruwaito).
An ruwaito cewa Uthman ibn 'Affan, Allah Ya yarda da shi, ya yi
alwala (wadhu'), sa'an nan kuma ya ce, "Na ga Manzon Allah, tsira da amincin zama
5
a gare shi, yi alwala kama da alwala Ina da sannan ya ce,
"Duk wanda ya yi alwala kamar wannan alwala sannan ya yi
rak'ah biyu na addu'a ba tare da barin tunaninsa ya tozartar da zunubansa na
baya" (Bukhari da Muslim ne suka ruwaito).
Ibnu Mas'ud, Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito wani mutum ya sumbaci mace.
Don haka ya zo wurin Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, da sanar da shi game da shi.
Sannan Allah Ya saukar da wannan ayar Kur’ani: “
Kuma ku aikata As-Salat (Iqamat-as-Salat), a ƙarshen ƙarshen
rana da a cikin wasu awanni na dare [watau
sallolin na wajibi na Salloli biyar ]. Lalle ne ayyukan ƙwarai sunã
kõre m deedsnãnan ayyuka. Wannan tunatarwa ce
(ga shawara) ga masu tunatarwa.
(Hud: 114)
Sai mutumin yace "Ya ma'aikin Allah! Wannan kawai a gare ni? Ya amsa da cewa, "
Dukkanin al'ummata ne ke aiki da wannan aya" (Bukhari da
Muslim ne suka ruwaito ).
Daga Anas ibn Malik, Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito shi cewa, Annabi, tsira
da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Allah yana da mala'ika wanda ya yi kira a lokacin
kowace Sallah, 'Ya ku' yan Adam! Ku tashi zuwa wutan da kuka sa rayukanku
ku kashe shi [ta hanyar addu'a] '”(At-Tabarani ya ruwaito). Daga Abdullahi dan Mas'ud,
Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito shi, cewa Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya
ce: "Ku yi aikin hajji da 'umrah daya bayan juna, saboda suna cire zunubai kamar yadda' yan
bidi'a suke cire kazanta daga iron. . ”
Neman gafara daga Allah, Maɗaukaki ya tabbata, kuma hanya ce ta shafe zunubai.
Daga Abu Hurairah Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito Manzon Allah, tsira da amincin
Allah su tabbata a gare shi, ya ce:
"Wani bawan Allah ya taɓa yin zunubi ya ce, 'Ya Allah! Ka gafarta
mini zunubaina. ' Don haka Allah Maxaukakin Sarki ya ce: 'Bawana ya
yi zunubi kuma ya san cewa yana da Ubangijin da ke gafarta zunubai
, yana kuma horon zunubanmu.' Sai kuma ya sake yin wani zunubi ya
ce, 'Ya Ubangijina! Ka gafarta mini zunubaina. ' Don haka Allah Maxaukakin Sarki ya ce:
'Bawana ya yi zunubi kuma ya san cewa yana da Ubangijin da
ke gafarta zunubai, yana kuma horon zunubanmu.' Ya sake yin zunubi ya
ce: 'Ya Ubangijina! Ka gafarta mini zunubaina. ' Allah, Maxaukakin Sarki ya ce:
'Bawana ya yi zunubi kuma ya san cewa yana da Ubangijin da
ke gafarta zunubai kuma yana horon zunubai. Yi duk abin da kake so don I
6
Na yi muku gafara. ” (An ruwaito daga Bukhari da
Muslim)
Anas ibn Malik, Allah ya yarda da shi, ya ce, Annabi, tsira da amincin
Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Duk wanda ya ce, 'Ina neman gafarar Allah,
wanda ba wanene ba babu wani abin bautãwa, kuma ina tuba zuwa gare Shi sau uku a ranar
Jumma'a kafin a yi sallar Asuba, za a gafarta masa zunubansa ko da sun fi
kuɓun teku ”(At-Tabarani ya ruwaito). Bilal ibn Yasar ibn Zaid ya ce,
'mahaifina ya ba ni labari a kan mahaifina, cewa ya ji
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce,' Duk wanda ya ce sau uku,
'Ina rokon Allah gafara , Daya banda wanda babu wani abin bautãwa, Makada
Rayayye, Rayayyar kai, kuma na tuba gare Shi kuma za a gafarta masa
zunuban sa, koda kuwa ya tsere daga fagen fama '' (Abu-Dawud da At-Tirmidhi ne suka ruwaito shi).
Lokacin da musulmi ya nemi gafarar Allah game da dan uwansa musulmi a cikin rashi,
za a karɓi addu'arsa nan da nan, ga mai yin addu'a da wanda ya
roƙi Allah. Don lokacin da musulmi yayi wa dan uwansa Musulmi addu'a, in ba shi ba, sai
mala'ika ya ce, “Amin! Bari ya kasance a gare ku, ku ma. ”
Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Ya yarda da shi, ya ce, "Na ji
Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ka ce: 'Iblis (Shaidan) ya ce wa
Ubangijinsa,' DaukakarKa da girmanKa , Zan ci gaba da jarabtar 'ya'yan Adam
muddin suna da rai. ' “Allah Madaukakin Sarki Ya ce: 'Na daukaka da daukaka na
, zan ci gaba da yafe musu duk lokacin da suka nemi Ni na yafe."
(Ahmad, Abu Ya'la Al-Mawsili, da Al-Hakim ne suka ruwaito shi. Al-Hakim ya ce
ingantacciyar hanyar watsa shi ingantacciya ce).
Daga cikin hanyoyin kawarda zunubai akwai kalmomin ambaton
Allah, Tsarki ya tabbata a gare shi, shine, Subahan-allah
(Godiya ta tabbata ga Allah), Al-hamdu lillah (Godiya ta tabbata ga Allah), La ilaha illa-llah (Babu wani allah sai allah), Allahu akbar (Allah ne
Mafi Girma), da La hawla wa la quwwata illa billahil-'aliyyil-'azhim '(Babu wani
karfi da karfi sai daga Allah, Maɗaukaki, Mai girma). Abu Hurairah, may
Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito cewa, Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya
ce, "Duk wanda ya ce, 'Subhana-llahi wa bihamdih' (Allah ya tabbata ga Allah da yabo ya tabbata
a gare Shi) sau dari za a gafarta masa zunubansa ko da idan sun kasance babba kamar
kumfa na teku ”(Muslim ne ya ruwaito shi).
Sadaqa shima yana daga cikin hanyoyin kawarda zunubai. Mu'azu bn Jabal, Allah ya
yarda da shi, ya ruwaito cewa Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare
shi, ya ce, "Sadaka yana kashe zunubai kamar yadda ruwa ke kashe wuta" (
At-Tirmidhi ne ya ruwaito shi).
7
Wata hanyar kawar da zunubai ita ce nuna alheri ga danginsu, musamman
'ya'ya mata. Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Mafi kyawu daga cikinku shine
Mafificin kyautatawa ga danginsa, kuma ni ne mafificinku ga iyalina ”(At-
Tirmidhi ya ruwaito shi, wani bangare na hadisin da A'ishah ya ruwaito). A'ishah, Allah Ya yarda da
ita da mahaifinta, an ruwaito cewa Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare
shi, ya ce, "Duk wanda ya dauki nauyin kawo 'ya'ya mata kuma ya
kyautata su, za su zama garkuwa a gare shi daga barin wuta ”(Al-
Bukhari da Muslim ne suka ruwaitoshi). Hakanan ya shafi 'yan'uwa mata. Nuna kyautatawa mutane
aiki ne wanda Allah ke qara bamu sakamakonmu kuma yana nisantarda sharrinmu.
Daga cikin hanyoyin kawar da zunubai shine a yawaita kyawawan ayyuka bayan aikata munanan
aiyuka da samun kyawawan halaye. Mu'azu bn Jabal, Allah ya yarda da shi,
An ruwaito daga Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce: "Ku ji tsoron Allah
duk inda kuka kasance, ku bi mummunan aiki da kyawawan ayyuka kuma zai shafe shi,
kuma ya yi mu'amala da mutane cikin kyautatawa". At-Tirmidhi).
Don haka, 'yan uwa musulmai, ku gaggauta aikata kyawawan ayyuka a duk lokacin da zaku iya. Kada ku taɓa
ɓarna da kowane aiki nagari, komai ƙanƙantarsa, domin wannan ƙaramin aikin alheri na iya zama
sanadin farin cikinku na har abada. Al-Bukhari da Muslim ne suka ruwaito shi, a matsayin wani
hadisi daga Abu-Hurairah Allah Ya yarda da shi, cewa Manzon
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce: "Yayin da wani mutum yake tafiya da
hanya, ya ga wani ƙayayuwa reshe kwance a kan hanya da kuma ya cire shi, don haka Allah
godiya da aikin da ya yi kuma gafarta masa. " Daga Abu-Hurairah Allah Ya yarda
da shi ya ruwaito shi kuma ya ruwaito cewa Manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya
ce:
“Wani mutum yana tafiya akan hanya lokacin da ya sha kishin ruwa. Ya
sami rijiyar, ya shiga ciki, ya sha ruwa. Lokacin da ya fito, ya
tarar da wani kare yana kokawa yana cin duniya daga ƙishirwa. Mutumin ya yi tunani
a ransa cewa, '' Karen nan ma nake jin ƙishirwa. ' Don haka ya gangara
rijiyar, ya cika takalminsa da ruwa, ya riƙe ta a haƙoransa, ya
hau sama ya kashe ƙishirwar kare. Allah ya gode
wa aikinsa, kuma Ya gafarta masa. " Sahabban Annabi sai
yace: "Ya Ma'aikin Allah! Shin za a saka mana saboda nunawa
alheri ga dabbobi kuma? ” Ya ce, "Akwai lada don
taimaka wa kowace halitta." (Al-Bukhari da Muslim ne suka ruwaitoshi)
Wata hanyar kawarda zunubai ita ce rokon Allah ya sanya tsira da amincinSa su tabbata
ga shugaban mutane, Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Daga Anas ibn
Malik, Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito shi cewa, Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a
gare shi, ya ce, "Idan mutum ya roki Allah ya aiko min da ni’ima sau daya, Allah zai
aiko shi da salati a kansa har sau goma, ya gafarta goma daga zunubansa, kuma ka tashe shi da digiri
8
(a cikin Aljanna). (Ahmad, An-Nasa'i, daga Hibban, da
Al-Hakim ne suka ruwaito shi . Al-Hakim ya ce ingantaccen sarkar isar ne).
Har ila yau, bala'in da ya same musulmi shima ya zama kaffara ga zunuban sa idan yayi
hakuri, yayi fatan sakamako na Allah, kuma baya nuna gamsuwa da irin wadannan lamuran.
Abu Sa'id Al-Khudri, Allah Ya yarda da shi, ya ruwaito cewa Manzon
Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Babu cuta, gajiya, bakin ciki, bakin ciki, ko
bakin ciki da ya same mumini, koda kuwa shine ƙaya, amma Allah
ya kankare masa zunuban sa saboda shi. ((Bukhari da Muslim suka ruwaito shi). Allah Maxaukakin Sarki
ya ce: "
Ya ku wadanda suka yi imani! Ku kõma zuwa ga Allah kõmawar gaskiya.
Akwai tsammãnin Ubangijinku Ya kankare muku zunubanku,
kuma Ya shigar da ku gidãjen Aljanna, ƙoramu na gudãna daga ƙarƙashinsu
(Firdausi) - Ranar da Allah ba zai kunyatar da
Annabi ba (Muhammad, tsira da aminci su tabbata a gare shi)
da waɗanda suka yi imani tare da shi. Haskensu yana tafiya a
gaba gare su, da (abin da ke
a cikin hannayensu) na dama. Su ce: "Ya Ubangijinmu! Ku riƙe
haskenmu cikakku — kuma kada ku kashe shi har sai mun ƙetare
Sirat (wani gada mai santsi a cikin Jahannama) amintacce kuma
ku yafe mana. Lalle Kai, a kan dukkan
komai , Mai ikon yi ne . ”(At-Tahrim: 8)
Ya Allah ka sanya ni da kai da Alkur'ani mai girma, ka sa mu amfana da
ayoyin sa da hikimomin sa kuma mu amfana da shiriya da faxin abin da ke daidai. Imam na duka
Manzannin. Na faɗi abin da kuka ji kuma ina neman gafarar Allah, Maɗaukaki
, Mai ɗaukaka, ga kaina, gare ku, da kuma ga dukkan Musulmi. Nemi Allah gafara.
Shi ne Mai gafara, Mai jin kai.
9
Kashi na biyu
Godiya ta tabbata ga Allah, Mamallakin girman daraja da daraja, Wanda mulkinsa
ba ya daidaita. Ina yabi Ubangijina ina gode masa. Ina tuba zuwa gare Shi kuma na nemi
gafararSa. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Shi kadai, wanda ba Shi da abokin tarayya,
Sarki, Mai Tsarki, Makadaici, Kuma ina shaidawa lallai annabinmu kuma
shugabanmu, Muhammadu, bawanSa ne kuma manzonSa, mai kiransa zuwa Aljanna, Gidan
Zaman lafiya. Ya Allah! Ka yi salati da aminci a kan bawanka kuma manzonka
Muhammadu da alayensa da sahabbansa tsarkaka.
Ya ku musulmai!
Ku ji tsoron Allah kamar yadda ya kamata a ji tsoronsa, kuma ku riƙi amintaccen riƙe Musulunci.
Bayin Allah!
Kamar dai yadda akwai hanyoyi da yawa na kauda zunubai, haka kuma akwai manyan hatsura
wadanda ke yiwa musulmi barazana. Kada ku riki zunubin da sauki, ko karami ne ko babba, saboda
ALLAH zai dauki mutane da hisabi game da zunubansu kuma zai rubuta su a
littafin ayyukansu. Yakamata musulmi ya rike wani matsayi tsakanin tsoron Allah da fatan
rahamarSa, saboda jin amintacce daga shirin Allah wata alama ce babbar hasara da wahala.
Allah (Maxaukakin Sarki) Yace:
None ... Babu mai amintuwa daga shirin Allah face
mutanen da suka kasance masu hasara. ”(Al-A'raf: 99)
A gefe guda, yanke ƙauna daga rahamar Allah wata alama ce bayyananniya. Allah Madaukakin Sarki,
Ya ce: "Ku
sani cewa lalle Allah Mai tsananin uƙuba ne, kuma lalle Allah
Mai gãfara ne, Mai jin ƙai." (Al-Ma'idah: 98)
Zunubi na iya zama makaɗaici a gare ka zai sa ka rayu a baƙin ciki na har abada. Daga Abdullahi
dan Umar, Allah Ya yarda da shi da mahaifinsa, ya ruwaito Manzon Allah, tsira
da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Wata mace ta kasance cikin wutar jahannama saboda wata bishiya
da ta daure har ta mutu da yunwar. ba ta ciyar da ita ba, kuma ba ta 'yantar da ita don
ciyar da ganima ta qasa ba "(Bukhari da Muslim ne suka ruwaitoshi).
Abdullah bn Amr bn Al-'As, Allah Ya yarda da shi da mahaifinsa, ya ce,
“Akwai wani mutum da ake kira Kirkirah wanda ke lura da kayakin Annabi,
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. [Lokacin da mutumin ya mutu], Annabi, tsira da amincin
Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Yana a cikin Wuta." Daga nan mutane suka je su ga abin da ya yi
10
, kuma suka iske wani alkyabbar da ya ci a asirce ”(Al-
Bukhari ne ya ruwaito shi ). A lokacin Yaƙin Khaibar, ƙungiyar Sahabban Annabi suka wuce ta wani
mutum [wanda aka kashe a cikin yakin] ya ce, "A-da-haka mai kalmar shahidi ne." Annabi,
tsira da aminci su tabbata a gare shi, ya ce musu, "A'a. Na gan shi a cikin Wuta don
mayafin (ko alkyabbar) da ya sata a asirce ”(Muslim ne ya ruwaito shi, wani bangare na
hadisin da aka ruwaito daga Umar bn Al-Khattab, Allah Ya yarda da shi).
Annabi, aminci da albarka su tabbata a gare shi, ya ce, "Wani mutum na iya faxar da wata kalma
wacce ke yardar da Allah ba tare da sanin cikakken falalar ta ba, kuma saboda
ita, Allah ya tashe shi darajoji . Kuma mutum zai iya furta wata kalma wacce ke haifar da
fushin Allah wanda bai halasta shi da wani mahimmanci ba, kuma idan ya kasance, to
yana fadi cikin wutar Jahannama mai zurfi nesa da nesa tsakanin gabas da
yamma. "
Abu mafi hatsari ga mutum shi ne aiwatar da ayyukan zalunci da zalunci
a kan mutane da hana su hakkokinsu. Mafi munin abin da mutum zai yi shi ne ya hana
mai kyau daga mutane da cutar da su ta hanyar munanan ayyuka.
Bayin Allah!
SendsAllah ya aiko da Salati (girmamawa,
da yabo , da Albarka, da rahama) a kan Annabi (Muhammad (tsira da aminci su tabbata a gare shi)) da kuma
mala'ikunSa (ku roki Allah ya yi masa salati da gafara). Ya ku waɗanda suka yi ĩmãni!
Ku aike da Salatinku (
salati a gare shi), kuma ku yi sallama (gaishe shi) da sallama
ta Musulunci. (As-Salamu
'Alaikum).  (Al-Ahzab: 56)
Annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce, "Idan mutum ya roki Allah ya
yi salati a kaina sau daya, to Allah zai saukar da albarkar a kansa sau goma
."
Don haka, roki Allah da Ya sanya kwanciyar hankali da albarka a kan shugabanin wadanda
suka gabace mu da wadanda za su zo nan gaba da kuma Imam Manzanni. Ya Allah!
Ka yi aminci ga Muhammadu da zuriyar Muhammadu, kamar yadda Ka yi
sallama a kan Ibrãhĩm da Gidan Ibrãhĩma. Kai ne abin gõdiya, Mai gõdiya
. Ya Allah! Ka yi salati ga Muhammadu da Iyalan
Muhammadu, kamar yadda Ka yi falala a kan Ibrahim da zuriyar Ibrahim;
Kai ne abin yabo, Mai godiya. Ya Allah! Ka sanya tsira da amincin
Allah su tabbata ga Muhammadu da alayensa.
Ya Allah! Ka yarda da dukkan Sahabbai. Ya Allah! Yi farin ciki da duk
Sahabbai. Ya Allah! Ka yarda da khalifofin da suka shiryu, da Abu Bakr, da Umar, da
Uthman, da Ali, tare da dukkan Sahabban Annabinku, da mutanen zamaninsu
11
wadanda suka bi su ba tare da sun ga Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba
(Tabi'un) , da wadanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya
Allah! Ka yi yarda da mu tare da su, saboda falalarKa, da karimcinka, da rahamarKa, Ya
Mafi rahma ga masu rahama!
Ya Allah! Ka ba da iko da daukaka ga Musulunci da musulmai. Ya Allah! Ka ba da mulki da
daukaka ga Musulunci da musulmai, ka kafirci da kafirai, ya Ubangijin talikai!
Ya Allah! Ka ba da nasara ga Addininka, Littafinka, da Sunnar Ka
Annabi, ya ma fi karfi! Ya Maɗaukaki!
Ya Allah! Ka hada zukatan musulmai. Ya Allah! Ka hada zukatan
musulmai, ka yi sulhu dasu, ka jagorance su zuwa hanyoyin aminci, ka fitar da su daga
duhu zuwa haske.
Ya Allah! Ka samar da abinci ga mabukata a cikin musulmai kuma ka tanada wa marasa
galihu tufafi . Ya Allah! Kawar da tsoransu kuma ka boye kasawan su. Ya
Allah! Ka kiyaye addininmu da mutuncinmu da addininmu da darajar dukkan musulmai,
Ya Ubangijin talikai! Ya Allah! Kiyaye addinin, daraja, da dukiyoyin
musulmai.
Ya Allah! Ya Mai girman kai da Daraja! Kada ka bar mu ga kanmu kuma kada
ka bar musulmai ga kansu don kuncin ido, ya Ubangijin talikai!
Ya Allah! Ka dauki fansa kan musulmai akan wadanda suka zalunce su, da wadanda
suka zalunce su, da wadanda suka cutar dasu, da wadanda suka zalunce
su, ya Ubangijin talikai! Ya Allah! Ka dauki fansa kan musulmai akan wadanda suka
zalunce su. Ya Allah! Ka bar mugunta ta koma kan waɗanda ke zaluntarsu, Ya
Ubangijin halittu!
Ya Allah! Ku rufe makircin makiya na Musulunci. Ya Allah! Ku rufe makircin
makiya na Musulunci. Ya Allah! Ka rushe shirin makiya na Musulunci wanda suke
nufin cutar da su ga Musulunci, Ya Ubangijin halittu! Kai Mai iko ne a kan dukkan komai.
Ya Allah! Ka kiyaye tsarkakan musulmai da tsarkakakkun wurarensu da abubuwansu, ya
Ubangijin talikai!
Ya Allah! Ka kuɓutar da mu daga hauhawar farashi, annoba, riba, zina, fasikanci,
girgizar ƙasa, gwaji, da fitina, da ke ɓoye da ɓoye.
Ya Allah! Ka gafarta zunuban mamatanmu da zunuban dukkan matattun musulmai. Ya Allah!
Ka gafarta zunuban mamatanmu da zunuban dukkan matattun musulmai. Ya Allah! Taimakawa masu
bashin su biya bashin da ke kansu kuma ya warkar da marasa lafiya a cikinmu. Ya Allah! Warkar da marasa lafiya a cikinmu da marasa lafiya
a cikin dukkan musulmai. Ya Allah! Ka warkar da marasa lafiya a tsakaninmu da marasa lafiya a cikin dukkan musulmai, ya
Ubangijin talikai!
12
Ya Allah! Muna roƙon Ka, ya Maigirma Maɗaukaki, Ka tsare mu daga
mugunta daga cikinmu da ayyukanmu marasa kyau. Ya Allah! Ka tsare mu daga sharrin dukkan masu
aikata mugunta, Ya Mai qarfi! Ya Maɗaukaki!
Ya Allah! Ka tsare mu da zuriyarmu daga Shaidan, da zuriyarsa, da aljannunsa, da
sojojinsa, ya Ubangijin talikai! Ya Allah! Kare musulmai daga shaidan, mai musun, da
zuriyarsa. Kai Mai iko ne a kan dukkan komai.
Ya Allah! Kare mu kuma ka kare zuriyarmu daga masu sihiri. Ya Allah! Kare
musulmai daga masu sihiri. Ya Allah! Ka ɓata makircinsu kuma ka bar tunaninsu ya ɓata
musu, ya Ubangijin talikai! Ya Allah! Sun haddasa fitina a cikin kasa kuma
suka zalunci mutane da zalunci. Sojojin shaidan ne. Ya Allah! Ka ɗauki fansa
a kansu, Gama ba su fi ƙarfinka. Ya Allah! Ka sanya makircinsu ka kare mu
da dukkan musulmai daga sharrinsu, ya Ubangijin talikai!
Ya Allah! Muna rokon Ka da ka jagorance mu zuwa abin da kake so da yarda.
Ya Allah! Kare kasarmu daga dukkan sharri da abin zargi. Ya Allah!
Kare kasarmu daga dukkan sharri da abin zargi. Ya Allah! Ka kare kasarmu
daga dukkan sharri da abin zargi, ya Ubangijin talikai!
Ya Allah! Jagora mai kula da Masallatan Haraji guda biyu akan abinda kuke qauna da
yarda dashi. Ya Allah! Ka bishe shi zuwa ga hanyar shiryuwa, ka sanya dukkan ayyukansa su faranta maka. Ya
Allah! Ka jagoranci Mataimakinsa guda biyu zuwa ga abin da kake so kuma yarda, Ya Ubangijin talikai! Ya
Allah! Ka jagorance su zuwa ga dukkan abinda yake da kyau ga Musulunci da Musulmai. Kai Mai iko ne a kan dukkan
komai.
Ya Allah! Muna rokon Ka da ka gafarta zunubanmu! Ya Allah! Ku tafi da kuskurenmu
Ayyukanmu kuma Ka gafarta mana zunubanmu.
 ... Ya Ubangijinmu! Ka bamu abin da yake mai kyau a wannan duniya da
abin da yake mai kyau a Lahira, kuma ka tsare mu daga
azabar wuta!  (Al-Baqarah: 201)
Ya Allah! Muna neman tsarinka daga sharrin masifa, da fitina, da
baqin ciki, ya Ubangijin talikai! Ya Allah! Muna neman tsari da Kai daga
farin cikin bayinKa.
 ... Ya Ubangijinmu! Ka bamu abin da yake mai kyau a wannan duniya da
abin da yake mai kyau a Lahira, kuma Ka tsare mu daga
azabar Wuta! ”(Al-Baqarah: 201) Ya
bayin Allah!
13
er er er, er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er 13 er er er er er er er er 13 13 13 Allah 13 erer er 13 er Lantani, Allah Ya yi wasiyya da Al-Adl (watau yin adalci da bautawa
baicin Allah Shi kaɗai).
[watau kuyi hakuri wajen aiwatar da ayyukanku zuwa ga Allah,
gaba daya saboda Allah kuma bisa tafarkin Sunnar
Annabi (tsira da amincin Allah su tabbata a gare
shi) da cikakke], da bayarwa (taimako) ga kith kuma
kin (duk abin da Allah ya umurce ku da ku ba su, misali,
dukiya, ziyarar, kula da su, ko kuma kowane irin
taimako, da sauransu): da hani ga Al-Fahsha '(watau dukkan munanan ayyuka, misali
haramtaccen zina. ayyuka, rashin biyayya ga iyaye, bautar gumaka, yin
karya, bayar da shaidar zur, kashe rai ba tare da haƙƙi ba, da
dai sauransu, da Al-Munkar (watau duk abin da dokar Allah ta haramta
: shirka da kowane nau'in, kafirci da kowane nau'in
munanan ayyukan, da sauransu), da kuma Al-Baghy (watau kowane irin
zalunci), Yanã yi muku gargaɗi, dõmin ku riƙa
tunãwa.) Kuma ku cika da alkãwarin Allah (Bai'a: jingina ne ga
Musulunci) idan kun yi alkawari, kuma kada ku warware
rantsuwõyinku a bãyan kun tabbatar da su, kuma lalle ne, haƙĩƙa kun
sanya Insha Allahu. Haƙiƙa! Kuma Allah game da abin da kuke
aikatãwa, Masani ne. (An-Nahl: 90-91)
Ku ambaci Allah, Maɗaukaki, Mai girma, Mai yi muku godiya . Ka gode
masa saboda ni’imarSa da falalarSa kuma zai baka kari. Lalle ambaton
Allah ya fi girma bisa dukkan abin da kuka kasance, kuma Allah Masani ne ga abin da kuke aikatwa.Posts na kwanan nan

FALALAR AZUMIN KWANA ...

FALALAR AZUMIN KWANA SHIDA SHAWAL

TAKAITACCEN BAYANI MA ...

TAKAITACCEN BAYANI MAI ANFANI GA SABON SHIGA MUSULUNC

ZIKIRAI WADANDA AKE Y ...

ZIKIRAI WADANDA AKE YIN SU DA SAFE DA KUMA YAMMA

BIDI’AR ‘YAN SHI’A A ...

BIDI’AR ‘YAN SHI’A A RANAR ASHURA