Artiklar

1


BARA ETT BUDSKAP!


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


Originalets titel


Just One Message!


Författare


Dr. Naji I. Arfaj


Översättare


Kamal Ahmad


2


Sök sanningen, del 3


BARA ETT


BUDSKAP!


BARA ETT BUDSKAP


Originalets titel


Just One Message!


Författare


Dr. Naji I. Arfaj


Översättare


Kamal Ahmad


Alla bibelverser är hämtade från Bibel 2000.


Koranverserna är hämtade från Knut Bernströms svenska


översättning.


3


Tillägnad


dem som söker sanningen


uppriktigt, ärligt och med öppet sinne!


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


4


Innehåll


1. Huvudfrågor


2. Rakt på sak


3. Den ende sanne Guden i Bibeln - Gamla Testamentet


4. Den ende sanne Guden i Bibeln - Nya Testamentet


5. Den ende sanne Guden i Koranen


6. Slutsatser


BARA ETT BUDSKAP


5


Huvudfrågor


1. Vad menas med ‘Bara ett budskap’?


2. Vad säger Bibeln?


3. Vad säger Koranen?


4. Vad anser Du?


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


6


Rakt på sak


Efter Adams skapelse, har under hela mänsklighetens historia


bara ett budskap, upprepade gånger, sänts till mänskligheten.


För att påminna människor och leda dem tillbaka till rätt väg har


många profeter och budbärare, däribland Adam, Noa, Abraham,


Moses, Jesus och Muhammad sänts av den ende sanne


Guden för att förmedla detta budskap:


Den sanne Guden är endast EN.


Dyrka ENDAST Honom och


håll Hans bud.


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


7


----> Adam ! Gud är EN


----> Noa ! Gud är EN


----> Abraham ! Gud är EN


----> Moses ! Gud är EN


----> Jesus ! Gud är EN


----> Muhammad ! Gud är EN


Sänd För att förmedla


Den sanne Guden, Skaparen


BARA ETT BUDSKAP


8


Gud sände dessa viktiga profeter, liksom många andra profeter


och budbärare, för att utföra flera uppgifter och uppdrag, av vilka


några var:


1. Att få vägledning från Gud och föra den vidare till sitt


folk.


2. Att förkunna att Gud är EN.


3. Att vara förebilder för sitt folk.


4. Att lära folk att frukta Gud och hålla Hans bud.


5. Att lära sina anhängare viktiga religiösa och moraliska


regler, samt världsliga frågor.


6. Att vägleda dem som avvikit från Gud och visat olydnad


mot Honom, eller dyrkade avgudar.


7. Att berätta om deras slutliga destination (den yttersta


dagen) och vad som leder till paradiset eller helvetet.


BARA ETT BUDSKAP


9


Det är samma Gud som skapade och sände dessa profeter och


budbärare.


Han har skapat alla människor, alla djur, och alla ting. Det är Den


ENDE sanne Guden som skapade hela universum (även naturen)


och allt vad det innehåller. Han är Skaparen av allt liv, döden, och


livet efter döden.


Det är uppenbart och lätt att finna spåren efter den ENDE sanne


Guden, Skaparen, i de heliga skrifterna hos judar, kristna,


muslimer och andra.


En uppriktig sanningssökare som studerar begreppet Gud i


Bibeln och Koranen på ett noggrant och objektivt sätt, kommer


att kunna urskilja de unika egenskaper som bara tillhör den


verklige sanne Guden.


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


10


Några av de egenskaper, som skiljer denne verklige sanne Gud


från andra, som hävdar att de är den sanne Guden, är:


Denna verklige sanne Guden är Skaparen som inte har


skapats.


Denna verklige sanne Guden är EN, inte tre eller fler!


Han har inga gelikar eller jämlikar.


Denna verklige sanne Guden är osynlig, ingen kan se


honom i detta liv. Han visar sig inte fysiskt och Han tar


ingen kroppslig gestalt.


Den verklige sanne Guden är evig. Han varken dör eller


förändras.


Den verklige sanne Guden är inte behov av någon såsom


en mor, en hustru eller en son, och Gud behöver inte heller


mat, dryck eller hjälp. Men andra är i behov av Honom.


Den verklige sanne Guden är unik i Sina egenskaper,


ingen är lik Honom. Inga mänskliga eller djuriska


egenskaper kan tillskrivas till Honom.


BARA ETT BUDSKAP


11


Vi kan använda dessa kriterier och egenskaper (såväl som andra


som bara tillhör Honom ensam) för att undersöka och förkasta


alla påståenden om att vara Gud.


Låt mig nu övergå till att diskutera budskapet ovan och citera


några bibel och koranverser som bekräftar att den sanne Guden


är EN. Men innan dess, vill jag dela denna tanke med er:


BARA ETT BUDSKAP


En del kristna kan undra:


"Det är uppenbart att Gud är en. Vi tror på en Gud.


Så, vad är poängen?”


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


12


Baserat på en hel del läsning och studier av kristna källor, samt


dialog med många kristna, kom jag att förstå att de med


”EN Gud” menar tron på:


1 - Gud som Fader.


2 - Gud med en Son.


3 - Gud den Helige Ande.


Så, baserat på sunt förnuft och enkel logik, skulle en uppriktig


och ärlig sanningssökare resonera:


Vad menar du med att säga att Gud är EN, samtidigt som


du hänvisar till tre gudar?


Är Gud en av tre eller TRE i en (1 av 3 eller 3 i 1)?!


Utöver detta, och enligt kristna dogmer, har dessa tre "gudar"


olika identiteter, skepnader, roller och funktioner:


1. Gud som Fader = Skaparen.


2. Gud med en Son = Frälsaren.


3. Gud den Helige Ande = Tröstaren.


BARA ETT BUDSKAP


13


För övrigt, om Jesus, Gud Sonen (eller Guds son), verkligen är


Gud eller en del av den ende Guden, motsäger inte detta vad


Bibeln själv rapporterar om att ingen kan se Gud eller höra hans


röst?


Så lyder Bibeln:


Nya Testamentet (NT), Joh. (5:37)


Men ni har aldrig hört hans röst eller sett hans gestalt


Nya Testamentet (NT), 1 Tim. (6:16)


Han som ingen människa har sett eller kan se.


Gamla Testamentet (GT), 2 Mos. (33:20)


Han fortsatte: "Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa


kan se mig och leva."


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


14


Såg inte den tidens judar, hans familj och hans lärjungar, Jesus


(Guds Son enligt vissa!), och hörde hans röst?


Finns det något hemligt eller dolt syfte med sanningen om


Gud?


I Bibeln vittnar - med eftertryck - den sanne Guden:


Jesaja (45:19)


Jag har aldrig talat i det fördolda, någonstans i ett mörkt land,


aldrig uppmanat Jakobs ättlingar att söka mig i tomheten.


Jag är Herren, mina ord är sanna, det jag säger är att lita på.


Så vad är sant?


Var vänlig läs versen igen!


och fundera på det!


BARA ETT BUDSKAP


15


Låt oss nu bege oss ut på en resa för att söka sanningen om den


ende sanne Guden i Bibeln och Koranen.


I slutet av denna resa, och efter din kritiska, uppriktiga, ärliga och


förhoppningsvis tankfulla läsning av detta häfte, och särskilt


verserna nedan, skulle jag vilja veta dina reaktioner och åsikter.


För att vara så objektiv som möjligt,


citerar jag dessa verser utan några kommentarer.


Läs följande verser


NOGGRANT, kritiskt


och


UTAN förutfattade meningar.


BARA ETT BUDSKAP


16


Den ende sanne Guden i Bibeln (Gamla testamentet):


Femte Mosebok (6:4)


Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.


Neh. (9:6)


Du, Herre, är den ende.


Jes. (43: 10-11)


Men ni är mina vittnen, säger Herren,


min tjänare, den som jag har utvalt,


för att ni skall få insikt och tro mig,


förstå att jag är Gud. Ingen gud har blivit till före mig,


ingen skall komma efter mig. Jag, jag är Herren,


ingen annan än jag kan ge räddning.


Jes. (44:6)


Jag är den förste, jag är den siste.


Det finns ingen annan Gud än jag.


BARA ETT BUDSKAP


17


Den ende sanne Guden i Bibeln (Gamla testamentet):


Jes. (45: 21-23)


Berätta, kom med ert svar, överlägg tillsammans!


Vem förutsade detta, berättade om det i förväg?


Det gjorde jag, Herren.


Det finns ingen annan Gud än jag, ingen trofast Gud som hjälper


utom jag. Vänd er till mig, folk från hela jorden,


så skall ni bli hjälpta. Jag är Gud, ingen annan finns.


Jag svär vid mig själv, det jag säger är sant, mitt ord står fast:


För Mig skall alla böja knä, alla skall svära mig trohet.


Dessa är bara några verser från det Gamla Testamentet.


Kan du komma på andra som liknar dem?


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


18


Den ende sanne Guden i Bibeln (Nya Testamentet):


Mat. (19: 16-17)


Då kom en man fram till honom och frågade: "Mästare, vad skall


jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sade: "Varför frågar du


mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill


du gå in i livet, så håll budorden."


Joh. (17:3)


Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne


Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.


Matt. (4:10)


Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.


Mark (12:29)


Jesus svarade: "Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är


den ende Herren”


1 Tim. (2:5)


Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor,


människan Kristus Jesus


BARA ETT BUDSKAP


19


Minns du andra verser som bekräftar att


Gud bara är EN?


(INTE TRE!)


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


20


Den ende sanne Guden i Koranen


Al-Ikhlas (Den rena tron)


[112:1] SÄG: "Han är Gud - En,


[112:2] Gud, den Evige, den av skapelsen Oberoende, av vilken


alla beror.


[112:3] Han har inte avlat och inte blivit avlad,


[112:4] och ingen finns som kan liknas vid Honom."


Al-Anbiya' (Profeterna)


[21:25] Vi har aldrig sänt en profet före dig utan att uppenbara för


honom: "Det finns ingen annan gud


än Jag - tillbe Mig!"


Al-Ma'idah (Den himmelska måltiden)


[5:73] De som säger: "Gud är den tredje av ett tretal" förnekar


sanningen - ingen annan gud finns än


Gud, den Ende. Och om de inte upphör med sina påståenden,


kommer de bland dem som


yttrar dessa hädelser förvisso att drabbas av ett plågsamt straff.


BARA ETT BUDSKAP


21


Den ende sanne Guden i Koranen


An-Naml (Myrorna)


[27:61] Vem har gjort jorden till boplats för [alla former av liv] och


låtit den genomkorsas av floder och


sänkt ned i den fast förankrade berg, och satt ett hinder mellan


de två stora vattenmassorna [som de inte överskrider]? Kan det


finnas en gud vid sidan av Gud? Nej! Men de flesta [människor] är


okunniga [och sätter andra vid Hans sida]!


[27:63] Vem vägleder er genom mörkren över land och hav och


sänder ut vindarna som ett varsel om Sin nåd? Kan det finnas en


gud vid sidan av Gud? [Nej] - Gud är höjd högt över allt vad


[människor] kan vilja sätta vid Hans sida!


[27:64] Vem är Den som inleder skapelsen och som därefter skall


förnya den och som förser er med det i himlen och på jorden som


ni har behov av för er försörjning? Kan det finnas en gud vid sidan


av Gud? - Säg: "Lägg fram ert bevis om [ni tror att] det ni säger är


sant!"


BARA ETT BUDSKAP


22


BARA ETT BUDSKAP


Faktum är att detta budskap om Guds enhet


(dvs tawheed på arabiska)


är det viktigaste temat i Koranen


23


Slutsatser


Jes. (45:22)


Vänd er till mig, folk från hela jorden, så skall ni bli hjälpta.


Jag är Gud, ingen annan finns.


Jes. (43:10)


Men ni är mina vittnen, säger Herren, min tjänare, den som jag


har utvalt, för att ni skall få insikt och tro mig, förstå att jag är Gud.


Ingen gud har blivit till före mig, ingen skall komma efter mig.


Jes (43:11)


Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning.


Det var jag som förutsade och förkunnade,


BARA ETT BUDSKAP


24


Enligt vad du just har läst är det lätt att konstatera att alla andra


påstådda gudar och gudomligheter såsom Jesus, den Helige


Ande, Brahma, Vishnu, Shiva, Krishna eller Buddha, vare sig är


gudar eller någon slags manifestationer av den ende sanne


Guden.


Det var på grund av sådana falska trosuppfattningar som judarna


kom att dyrka andra gudar. Historien om den gyllene kalven är


välkänd.


2 Mos. (32:7-10)


Då talade Herren till Mose: "Gå nu ner, ty ditt folk, som du har


fört ut ur Egypten, har gjort något förfärligt. De har redan lämnat


den väg som jag har befallt dem att gå, de har gjort sig en gjuten


tjurkalv, de har tillbett den och offrat till den och sagt: Detta,


Israel, är din Gud, som har fört dig ut ur Egypten." Och Herren


fortsatte: "Jag ser att detta är ett styvnackat folk. Lämna mig nu i


fred. Min vrede skall drabba dem och jag skall förinta dem. Men


av dig skall jag göra ett stort folk."


BARA ETT BUDSKAP


25


Å andra sidan har vi essenerna, ett tidigt kristet unitariskt


samfund, som uthärdade tortyr och förföljelse eftersom de


vägrade att byta ut Jesu monoteistiska lära mot den paulinska


dogmen om treenigheten.


Sammanfattningsvis var alla Guds profeter inklusive


Adam, Noa, Abraham, Moses, Jesus och Muhammed sända


av samme Gud, Skaparen, för att framföra ett och samma


budskap:


Den sanne Guden är endast EN. Dyrka endast Honom och


håll Hans bud.


Och eftersom dessa profeter och sändebud predikade ett och


samma budskap måste också deras religion vara en och


densamma!


Så vilken var dessa profeters och budbärares religion?


Överlämnade åt Guds vilja är kärnan i alla profeters budskap.


Detta ord, ”överlämnande” heter ”islam” på arabiska.


BARA ETT BUDSKAP


26


Koranen bekräftar att "islam" är alla Guds profeters och


budbärares sanna religion.


Och denna sanning från Koranen kan spåras i Bibeln själv!


I slutändan, för att uppnå frälsning, måste vi ta emot och tro på


detta budskap villigt och helhjärtat.


Men det räcker ändå inte!


Vi måste också tro på alla Guds sanna profeter (inklusive


profeten Muhammad) och följa deras sanna vägledning och


undervisning.


Detta är porten till ett lyckligt och evigt liv!


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


27


Uppriktig sanningssökare!


Så om du är en uppriktig sanningssökare och längtar efter


frälsning, kanske du bör överväga detta NU, före döden, innan


det är för sent! Den kan komma snart! Vem vet?


En sak till ...


BARA ETT BUDSKAP


28


BARA ETT BUDSKAP


En sista tanke!


De som är uppriktiga, ärliga, allvarliga, objektiva och fördomsfria i


sitt sökande efter sanningen, kan, efter att ha kritiskt tänkt


igenom detta budskap, ställa sig frågor som:


Så vad är sanningen?


Vad kan jag göra?


29


Du KAN uppriktigt tro på EN sann Gud (Allah) och på Hans sista


budbärare, och säga följande:


Jag vittnar om att det inte finns någon gud värd att dyrkas


förutom den ende sanne Guden (Allah) och att Muhammad är


Guds budbärare.


Detta vittnesbörd är första steget på vägen mot det eviga livet


och den verkliga nyckeln till paradisets port.


Om du bestämmer dig för att ta detta steg kan du kontakta din


muslimska vän ditt närmaste islamiska center eller mig.


(Jag hjälper gärna till).


Ja, du kan göra det!


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


30


Korta förklaringar av islamiska begrepp


Allah


Den ende sanne Gudens Skaparens namn. Allah är den sanne


Guden för alla människor (judar, kristna, muslimer, hinduer,


osv.)


Muhammad


Den siste profeten som sänts från vår ende sanne Gud (Allah).


Islam


Överlämnade åt Skaparens vilja. Man kan uppnå verklig lycka och


sinnesfrid bara genom att överlämna sig till - och lyda den sanne


Guden.


Muslim


En som överlämnat sig åt den sanne Guden (Allah).


Koranen


Guds Ord som uppenbarades för profeten Muhammad.


BARA ETT BUDSKAP


31


För ytterligare information, frågor, förslag, feedback eller


reaktioner, välkommen att kontakta författaren


Dr Naji Arfaj


E-post:


abctruth@hotmail.com


info@abctruth.net


Webbplats:


www.abctruth.net


Tel +96655913113


P. O. Box 418 Hofuf, Ahsa


31982 KSA


Användbara webbplatser om islam:


www.sultan.org


www.al-sunnah.com


www.islamworld.net


www.islamway.com


www.profeten.org (svensk sida)


BARA ETT BUDSKAP


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!


32


BARA ETT BUDSKAP


Center for islamic Translation - Sweden


Vår adress web sida på internet:


www.cfit.se


Kontakt E-mail:


info@cfit.se


Inte till försäljning!


Detta häfte är gratis!Senaste inl?gg

ETT BREV TILL RASMUS ...

ETT BREV TILL RASMUS PALUDAN

Islam Islam är en rel ...

Islam Islam är en religion som stämmer överens med människans natur och rationellt tänkande, och leder henne till lycka

Följer jag korrekt vä ...

Följer jag korrekt väg? Vem skapade himlarna, jorden och alla makalösa skapelser däri, som vi inte ens känner till?

Islam är världarnas H ...

Islam är världarnas Herres religion