Artiklar
HADITH (1)


Den andra kalifen (1) , (Abu Hafs) 'Umar ibn al-Khattab (2) berättade att han hörde profeten Muhammad ( Frid vare med honom ) säga:


Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter. Således har den som haft för avsikt att emigrera (3) för Guds och profeten Muhammads ( Frid vare med honom ) skull, emigrerat för Guds och profeten Muhammads ( Frid vare med honom ) skull. Den, vars avsikt varit att emigrera för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till sin hustru, har emigrerat av den orsak han valt.


(Bukhari & Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 9


(1) Kaliferna brukade ibland kallas "Amir al-Mu'minin", "de troendes befälhavare"


(2) När profetens följeslagare, sahaba , nämns, brukar muslimer be Gud att uppskatta dem.


(3) Här menas att emigrera av religiösa skäl. I detta fall åsyftas flytten från Mekka till Medina.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 10


HADITH (2)


'Umar ibn al-Khattab sade:


En dag när vi satt tillsammans med profeten Muhammad ( Frid vare med honom ) kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var svartare än svart. Han såg inte ut att ha varit på resa men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till profeten och satte sig. Hans knä vilade mot profetens knä och händerna vilade på höfterna. Han sade: O, Muhammad, berätta för mig om islam (lydnad inför Gud). Profeten svarade: Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Gud och att Muhammad är Guds budbärare, att utföra bönen, betala zakat , fasta i Ramadan och förrätta pilgrimsfärden till Huset (1) om man har möjlighet. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan sade att svaret var rätt. Han sade: Så, berätta nu för mig om iman (2) . Profeten svarade: Det är att tro på Gud, Hans änglar, Hans böcker, Hans budbärare och


40 Hadith av Imam an-Nawawi 11


Domens dag, på att allt ingår i Guds plan (3) , ont som gott. Mannen sade: Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsan (4) . Profeten svarade: Det är att dyrka Gud som om Han var synlig; fast vi inte kan se Honom så ser Han sannerligen oss. Mannen sade: Berätta nu om Timmen (5) . Profeten svarade: Den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Mannen sade: Berätta om dess tecken. Profeten svarade: Att slavinnan föder fram sin härskarinna (6) och att de barfota, nakna och utblottade herdarna kommer att tävla om att konstruera de högsta byggnaderna. Så gick mannen sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: O, 'Umar, vet du vem mannen med frågorna var? Jag svarade: Gud och Hans profet vet bäst. Han sade: Det var (ängeln) Gabriel som kom till er för att lära er om er religion (7). (Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 12


(1) Ka'ba i Mekka.


(2) Översätts vanligen med "tro", vilket bara delvis ger den korrekta betydelsen.


(3) Den arabiska termen qadar brukar ibland översättas med "ödet".


(4) Även detta är ett religiöst begrepp som innehåller många betydelser, varav de viktigaste är "godhet" och "uppriktighet".


(5) Domedagen.


(6) Fler tolkningar av denna mening är möjliga. En av dem är att slavens barn kommer att få sin frihet och sedan själv bli härskare över slavar. En annan tolkning innebär att barnen då kommer att ha så lite respekt för sina mödrar att de kommer att behandla dem som sina slavar.


(7) Det arabiska ordet diin översätts vanligen med "religion". Ordet "livsåskådning" är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 13


HADITH (3)


Abu Abd-ar-Rahman 'Abdullah, 'Umar ibn al-Khattabs son, berättade att profeten Muhammad ( Frid vare med honom ) sade:


Islam är byggd på fem (pelare) (1) : Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Gud och att Muhammad är Guds sändebud, att utföra bönen, betala zakat , vallfärda till Ka'ba och fasta i månaden Ramadan. (Bukhari och Muslim)


(1) Ordet "pelare" finns inte i den arabiska texten men är en allmänt accepterad term i sammanhanget.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 14


H


ADITH (4)


Abu Abd ar-Rahman 'Abdullah ibn Mas'ud sade att profeten Muhammad ( Frid vare med honom ) , den sanningsenlige och betrodde, berättade:


Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar. I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump (1) under lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött (2) under lika lång tid. Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott (3) , livslängd, gärningar och om livet blir lyckligt eller olyckligt. Vid Gud, den Ende utan like, sannerligen kommer somliga bland er att bete sig som Paradisets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Paradiset. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Helvetets invånare och alltså hamna där. Andra kommer att bete sig som Helvetets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Helvetet.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 15


Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Paradisets invånare och alltså hamna där. (Bukhari och Muslim)


(1) Det arabiska ordet 'alaqa betecknar något som hänger sig fast likt en blodigel, dvs såsom embryot hänger sig fast i livmoderväggen.


(2) Detta är den bokstavliga betydelsen av ordet mudgha . Numera vet vi att embryot i ett visst stadium påminner om en oformlig köttbit med ett tandavtryck (ryggraden) i.


(3) Det arabiska ordet rizq har flera betydelser - försörjning, lycka, dagligt bröd, mm.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 16


HADITH (5)


Umm 'Abdullah, 'A'isha, de troendes moder (1) , berättade att profeten Muhammad sade:


Om någon inför nya påfund i denna vår sak (2) , kommer dessa aldrig att accepteras.


(Bukhari och Muslim)


I en annan version enligt Muslim:


Den som gör något som inte överensstämmer med vår sak (2) kommer inte att få sin gärning accepterad.


(1)Alla profeten Muhammads (Frid vare med honom ) hustrur kallades så.


(2) Dvs Guds ord och profeten Muhammads ( Frid vare med honom ) exempel, Koranen och sunna.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 17


HADITH (6)


Abu 'Abdullah an-Nu'man, Bashirs son, berättade att profeten Muhammad sade:


Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är klart och tydligt och mellan dem finns tveksamheter som få känner till. Den som håller sig borta från tveksamheterna kan känna sig säker beträffande sin tro (1) och sin heder, medan den som ägnar sig åt dem (till sist) hemfaller åt det förbjudna, precis som en fåraherde som låter sina djur beta runt en helgedom (2) dit djuren inte får gå. Alla kungar har med rätta en helgedom och Guds helgedom är Hans förbud. Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat.


(Bukhari och Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 18


(1) Det arabiska ordet diin översätts vanligen med "religion". Ordet "livsåskådning" är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.


(2) Det arabiska ordet haram används för att beteckna både "förbjudet" och "heligt".


40 Hadith av Imam an-Nawawi 19


HADITH (7)


Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari berättade att profeten sade:


Religion (1) är uppriktighet. Vi frågade: Mot vem? Han svarade: Mot Gud och Hans bok, mot Hans sändebud, mot muslimerna och deras ledare.


(Muslim)


(1) Det arabiska ordet diin översätts vanligen med "religion". Ordet "livsåskådning" är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 20


HADITH (8)


'Umars son berättade att profeten Muhammad sade:


Jag har blivit beordrad att kämpa (1) mot människorna till de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och tills de utför bönen och betalar zakat . Om de gör detta, kommer de att få mitt beskydd för sina liv och sin egendom, såvida de inte bryter mot islams lag. För sådant kommer de att få svara inför Gud, den Allsmäktige.


(Bukhari och Muslim)


(1) Islam föreskriver att konvertering ska ske av övertygelse och inte med tvång. Koranen säger "inget tvång i religionen". I en annan vers säger den Allsmäktige: "Bjud in till din Herres väg med visdom och goda gärningar, och diskutera med dem på bästa sätt". Att gå ut i krig är påbjudet endast mot vissa människor, t ex sådana som angriper ett islamiskt land, de som förbjuder att islam sprids på fredlig väg samt avfällingar.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 21


HADITH (9)


Abu Huraira 'Abd ar-Rahman ibn Sakhr berättade att profeten Muhammad sade:


Undvik det som jag har förbjudit er. Gör så mycket som möjligt av det jag påbjudit. Det enda som tillintetgjorde dem som levde före er, var deras överdrivna frågvishet och dispyterna med deras profeter.


(Bukhari och Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 22


HADITH (10)


Abu Huraira berättade att profeten Muhammad sade:


Gud, den Allsmäktige, är god och accepterar bara det goda. Gud har befallt de rättrogna att göra detsamma som Han befallt sina budbärare. Den Allsmäktige har sagt: "Budbärare! Ät av det goda och handla rättskaffens." (1) Och Gud Allsmäktig har sagt: "Ni som tror! Ät av allt det goda Vi försett er med." (2) Sedan berättade han liknelsen om en man som efter en lång resa är ovårdad och dammig. I det tillståndet lyfter han sina händer mot himlen och åkallar Herren, medan hans föda är otillåten, hans dryck otillåten, hans kläder otillåtna och hans försörjning otillåten. Hur kan en sådan man bli bönhörd?


(Muslim)


(1) Koranen 23:51


(2) Koranen 2:172


40 Hadith av Imam an-Nawawi 23


HADITH (11)


Abu Muhammad al-Hasan, 'Ali ibn Abi Talibs son, sonson till profeten Muhammad, berättade att han lärt följande från profeten:


Lämna det som får dig att tvivla till förmån för det som inte får dig att tvivla.


(Tirmidhi)


HADITH (12)


Abu Huraira berättade att profeten Muhammad sade:


Att låta bli det som man inte har att göra med, är en del av att vara en god muslim.


(Tirmidhi och andra)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 24


HADITH (13)


Abu Hamza Anas ibn Malik, känd som profetens medhjälpare, berättade att profeten Muhammad sade:


Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar detsamma för sin broder som han önskar för sig själv.


(Bukhari och Muslim)


HADITH (14)


Ibn Mas'ud berättade att profeten Muhammad sade:


En muslims blod får enligt lagen aldrig spillas, utom i följande tre fall: Om en gift person begår äktenskapsbrott, ett liv för ett liv och om någon överger sin övertygelse (1) och sviker samfundet (2) .


(Bukhari och Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 25


(1) Det arabiska ordet diin översätts vanligen med "religion". Ordet "livsåskådning" är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.


(2) Det arabiska ordet jama'a betecknar även grupptillhörighet och förpliktelser mot andra medlemmar.


HADITH (15)


Abu Huraira berättade att profeten Muhammad sade:


Låt den som tror på Gud och Domedagen antingen tala väl eller vara tyst och låt den som tror på Gud och Domedagen vara givmild mot sina grannar och låt den som tror på Gud och Domedagen vara generös mot sina gäster.


(Bukhari och Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 26


HADITH (16)


Abu Huraira berättade att en man sade till profeten Muhammad:


"Ge mig ett råd!" Profeten svarade: "Bli inte arg!" (1) Mannen upprepade frågan flera gånger och profeten svarade "Bli inte arg!"


(Bukhari)


(1)-An-Nawawi påpekar att ilska är en naturlig egenskap hos människan och att hadithen är en uppmaning till att inte handla i vredesmod.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 27


HADITH (17)


Abu Ya'la Shaddad ibn Aus berättade att profeten Muhammad sade:


Gud har sannerligen föreskrivit skicklighet ( ihsan ) (1) i allting. Så om ni dödar, gör det grundligt (2) och om ni slaktar, slakta omsorgsfullt. (2) Därför bör ni slipa era knivar och bespara slaktdjuret onödigt lidande.


(Muslim)


(1) Även detta är ett religiöst begrepp som innehåller många betydelser, varav de viktigaste är "godhet" och "uppriktighet".


(2) Dvs på skonsammast och mest effektiva sätt, med minsta möjliga lidande.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 28


HADITH (18)


Abu Dharr Jundub ibn Junada och Abu 'Abd ar-Rahman Muadh ibn Jabal berättade att profeten Muhammad sade:


Frukta Gud varhelst ni är och låt en ond gärning efterföljas av en god för att den onda ska utplånas. Och uppträd på bästa sätt inför andra människor.


(Tirmidhi)


HADITH (19)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 29


Ibn 'Abbas 'Abdullah, 'Abbas son, berättade följande:


En dag red jag bakom profeten och han sade till mig: Unge man, jag ska ge dig ett gott råd: Var medveten om Guds närvaro och Gud ska skydda dig. Var medveten om Guds närvaro och du ska finna Honom framför dig. Om du behöver fråga något; fråga Gud. Om du söker hjälp, sök hjälp hos Gud. Du ska veta att om hela samhället (1) gick samman för att ge dig något, skulle det ändå bara vara något som Gud redan skrivit ner för dig och om de alla samlades för att skada dig på något sätt, skulle de bara göra vad Gud redan skrivit ner.Pennan är nedlagd och pappret har torkat. (2)


(Tirmidhi)


I en annan version:


40 Hadith av Imam an-Nawawi 30


Var medveten om Guds närvaro och du kommer att finna Honom framför dig. Lär känna Gud i medgång, så kommer Han att känna dig i motgång. Inse att det som gick dig förbi inte var ämnat för dig och att allt det som redan skett var ämnat för dig. Och inse att segern kommer genom tålamod, befrielsen genom plågan och lättnaden genom motgången.


(1) Det arabiska ordet är ummah som betyder "menighet", "grupp av muslimer med samma ledare" o dyl.


(2) Det betyder att allas öden redan är kända av Gud och att de inte kommer att ändras.


HADITH (20)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 31


Abu Mas'ud 'Uqba ibn 'Amr al-Ansari al-Badri berättade att profeten Muhammad sade:


Från de tidigaste profeterna mottog människorna bland annat följande ord: "Gör vad ni vill, så länge som ni inte känner någon skam."


(Bukhari)


HADITH (21)


Abu 'Amr (även känd som Abu 'Amra - Sufyan ibn Abdullah) berättade:


Jag sade: Guds budbärare! Berätta något om islam, som jag inte kan få veta av någon annan. Han svarade: Säg "Jag tror på Gud" - och var därefter uppriktig.


(Muslim)


HADITH (22)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 32


Abu 'Abdullah Jabir, 'Abdullah al-Ansaris son, berättade:


En man frågade profeten Muhammad: Tror du att jag kommer till Paradiset om jag utför den obligatoriska bönen, fastar under Ramadan, betraktar det tillåtna som tillåtet och det förbjudna som förbjudet, och inte gör mer än så? Profeten svarade ja.


(Muslim)


HADITH (23)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 33


Abu Malik al-Harith ibn 'Asim al-Ash'ari berättade att profeten Muhammad sade:


Renhet är halva tron. al-hamdulillah (prisad vare Gud) fyller vågskålen. Subhan Allah (Gud är fulländad) och al-hamdulillah fyller ut det som är mellan himmel och jord. Bönerna är ljus, välgörenhet och godhet är ett bevis, tålamod är vägledning och Koranen är ett argument för eller emot er. Alla börjar sin dag med att köpslå om sin själ. Antingen befrias den eller så störtas den i fördärvet.


(Muslim)


HADITH (24)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 34


Abu Dharr al-Ghifari berättade att profeten Muhammad sade att Herren uppenbarat (1) detta för honom:


Mina tjänare. Jag har inte tillåtit mig själv att förtrycka någon och Jag har förbjudit förtryck bland er så förtryck inte varandra.


Mina tjänare, ni är alla vilsna förutom dem som Jag väglett, så sök vägledning hos Mig och jag ska vägleda er. Mina tjänare, ni är alla hungriga förutom dem som Jag mättat, så sök föda hos Mig och Jag ska mätta er.


Mina tjänare, ni är alla nakna förutom dem som Jag klätt, så sök klädnad hos Mig och Jag ska kläda er.


Mina tjänare, ni syndar natt som dag och Jag förlåter alla synder, så sök förlåtelse hos Mig och Jag ska förlåta er.


Mina tjänare, ni kommer aldrig att kunna åstadkomma sådan skada att den skadar Mig och ni kommer aldrig att kunna frambringa sådan godhet att den gagnar Mig.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 35


Mina tjänare, om så den förste och den siste bland er, både bland människor och djinner, vore lika gudfruktiga som den mest gudfruktiga av er alla, skulle det inte tillföra mitt rike någonting.


Mina tjänare, om så den förste och den siste bland er, både bland människor och djinner, vore lika ondskefulla som den mest ondskefulla av er alla, skulle det inte förminska mitt rike alls.


Mina tjänare, om så den förste och den siste bland er, både bland människor och djinner, skulle samlas och samtidigt be mig om något och Jag skulle ge er alla vad ni önskade, skulle det inte minska mina tillgångar mer än vad havets vattenmängd minskas när en nål doppas däri. (2)


Mina tjänare, det är endast era egna gärningar som Jag beaktar och kompenserar er för så låt den som finner belöning (3) prisa Gud och låt den som finner något annat lägga skulden på sig själv.


(Muslim)


(1) Profeten Muhammad berättade ibland med sina egna ord vad Gud uppenbarat för honom (utanför


40 Hadith av Imam an-Nawawi 36


Koranen). En sådan berättelse brukar kallas Hadith Qudsi.


(2) Dvs den lilla mängd som fastnar på nålen när den dras upp.


(3) i Paradiset.


HADITH (25)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 37


Några av profeten Muhammads ( Frid vare med honom ) följeslagare sade till profeten: Guds budbärare, de välbärgade bland oss skaffar sig rikligt med belöning. De ber som vi ber, de fastar som vi fastar och de skänker av sitt överflöd till välgörenhet. Han sade: Har inte Gud givit er sådant som ni kan skänka bort? Sannerligen är varje tasbiha (1) en allmosa, varje takbira (2) , varje tahmida (3) och varje tahlila (4) en allmosa. Att uppmana till goda gärningar är välgörenhet, att förhindra en ond gärning är välgörenhet och i vars och ens sexualakt finns välgörenhet. De sade, Guds budbärare, kommer vi verkligen att få belöning för att vi tillfredsställer vår sexuella lust? Han svarade: Skulle det inte vara en synd att tillfredsställa er lust på ett olagligt sätt? Så, om ni tillfredsställer er på lagligt sätt (5) kommer ni att belönas för det.


(Muslim)


(1) Att säga Subhan Allah .


40 Hadith av Imam an-Nawawi 38


(2) Att säga Allahu akbar .


(3) Att säga al-hamdulillah .


(4) Att säga La ilaha illa Allah .


(5) Dvs inom äktenskapet, allt sexuellt umgänge utanför äktenskapet är förbjudet


HADITH (26)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 39


Abu Huraira berättade att profeten Muhammad sade:


Varje led i en människas kropp måste utföra en välgärning (1) varje dag som solen går upp. Att medla mellan två människor är en välgärning, att hjälpa någon med hans riddjur, hjälpa honom att sitta upp eller slänga upp hans packning är en välgärning. Ett vänligt ord är en välgärning, varje steg ni tar (mot moskén) för att utföra bönen är en välgärning och att avlägsna ett skadligt föremål från vägen är en välgärning.


(Bukhari och Muslim)


(1) Det arabiska ordet sadaqa används i en vidare bemärkelse än enbart "välgörenhet". Således kan alla typer av uttalanden och gärningar vara sadaqa om de utförs med en sådan avsikt.


HADITH (27)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 40


An-Nawwas ibn Sam'an berättade att profeten Muhammad sade:


(Att ha) god moral är (att vara) rättskaffens och missgärningar är sådant som får själen att vackla och sådant som ni inte vill att andra människor ska få reda på.


(Muslim)


Wabisa ibn Ma'bad berättade:


Jag besökte Guds sändebud och han sade: "Har du kommit för att fråga om rättfärdighet?" Jag svarade ja. Han sade: "Rådfråga ditt hjärta. Rättfärdighet är sådant som ger själen lugn och hjärtat frid. Missgärningar är sådant som får själen att vackla och som vandrar fram och tillbaka i bröstet trots att folk om och om igen försäkrat (att gärningen är tillåten)."


(Ahmad ibn Hanbal och ad-Darimi)


HADITH (28)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 41


Abu Najih al-'Irbad ibn Sariya berättade:


Guds budbärare höll en predikan som fyllde våra hjärtan med fruktan och våra ögon med tårar. Vi sade: "Guds budbärare, det känns som om detta var en avskedspredikan, så ge oss några goda råd." Han svarade: "Jag råder er att frukta Gud och vara fullkomligt lojala, även om en slav skulle bli er ledare. Förvisso kommer dem av er som lever länge att få bevittna stora stridigheter, därför ska ni hålla fast vid min sunna (1) och de kalifer (efterträdare) som är rätt vägledda (2) . Håll fast vid dem till varje pris. Se upp för nya påfund (3) , för varje nytt påfund är något som inte funnits där tidigare och allt som inte funnits där tidigare är vilseledande och allt som är vilseledande leder till helveteselden."


(Abu Dawud och Tirmidhi)


(1) Ordet betyder "väg" eller "mönster att följa" men används främst som beteckning på det


40 Hadith av Imam an-Nawawi 42


levnadsexempel som profeten Muhammad utgjorde och som lämnats till eftervärlden genom hans uttalanden, gärningar och sanktioner.


(2) Dvs de rättledda kalifernas sunna .


(3) i profeten Muhammads ( Frid vare med honom ) sunna . Många saker, uttalanden och gärningar tillskrivs profeten Muhammad utan någon grund, dvs ingen tillförlitlig källa existerar. Det är sådant som profeten här varnar för.


HADITH (29)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 43


Mu'adh ibn Jabal berättade följande:


Jag frågade profeten vilken handling som för mig till Paradiset och håller mig borta från Helveteselden. Han svarade: Du har frågat mig om en stor sak men ändå är det lätt för den som Gud har underlättat det för.


Du ska dyrka Gud och inte sätta något vid Hans sida, du ska utföra bönen, betala zakat , fasta i månaden Ramadan och vallfärda till Huset (1) .


Sedan frågade han om jag ville att han skulle visa mig godhetens portar; Fastan som är en sköld. Välgörenhet som utplånar synder såsom vatten släcker eld. Bön som utförs under den mörkaste delen av natten. Han reciterade (ur Koranen): "De som överger bädden för att med fruktan och gott hopp tillbe sin Herre och delar med sig av det som Vi givit dem. Ingen själ vet vilka härligheter som lagts undan för henne som belöning för vad de hade för vana att göra." (2)


Sedan frågade han om han inte skulle berätta om själva kärnan i det hela, dess grundsten och dess


40 Hadith av Imam an-Nawawi 44


huvudpunkt. (Han fortsatte:) "Lydnad mot Gud (islam) är kärnan, bönen är grundstenen och strävan (3) är dess huvudpunkt." Han fortsatte: "Allt detta kontrolleras genom att behärska den här (han tog tag i sin tunga)." Då frågade jag om allt det vi säger kommer att vändas emot oss. "Inget kan få människorna att stå på näsan i elden så som det tungan skördat", svarade han.


(Tirmidhi)


(1) Ka'ba i Mekka


(2) Koranen 16:32


(3) Detta är vad jihad betyder. Ytterst kan denna strävan också innefatta väpnad kamp, men termen "heligt krig", som ordet vanligen översätts med, förekommer egentligen inte i islam.


HADITH (31)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 45


Abu Tha'laba al-Khushani Jurthum ibn Nashir berättade att profeten Muhammad sade:


Gud allsmäktig har föreskrivit plikter så försumma dem inte. Han har fastställt gränser så överträd dem inte. Han har förbjudit vissa saker så håll er ifrån dem. Vissa saker har Han inte uttalat sig om, inte av glömska, utan av medkänsla med er, så sök inte efter dem.


(ad-Daraqutni och andra)


HADITH (31)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 46


Abu 'l 'Abbas Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi berättade:


En man kom till profeten och sade: "Guds budbärare, visa vad jag ska göra för att bli älskad av både Gud och människor!" Profeten svarade: "Håll det världsliga livet på behörigt avstånd och Gud kommer att älska dig. Sluta längta efter andras ägodelar och människorna kommer att älska dig."


(Ibn Majah och andra)


HADITH (32)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 47


Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri berättade att profeten sade:


Man får varken skada eller återgälda/hämnas skadan.


(Ibn Majah, Daraqutni och andra)


HADITH (33)


'Abbas son berättade att profeten Muhammad sade:


Skulle folk få allt vad de gjorde anspråk på, skulle de göra anspråk på både rikedomar och liv (1) . Men bevisbördan ligger på fordringsägaren och den som förnekar ett anspråk (som gjorts på honom/henne), är tvungen att gå ed på det.


(al-Baihaqi och andra)


(1) bokstavligen "blod".


HADITH (34)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 48


Abu Sa'id al-Khudri berättade att profeten Muhammad sade:


Den av er som bevittnar en ond gärning måste försöka att handgripligen ingripa.Är det för svårt så ingrip med tungan (1) och är även det för svårt så ingrip med hjärtat (2)- och det är den svagaste formen av tro ( iman ).


(Muslim)


(1) Säg ifrån!


(2) Tänk i hjärtat att det är fel och att du skulle vilja ingripa.


HADITH (35)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 49


Abu Huraira berättade att profeten Muhammad sade:


Var inte avundsjuka på varandra, driv inte upp priserna er emellan, hata inte varandra, vänd er inte bort från varandra och bjud inte under varandra (1) , utan var bröder, ni Guds tjänare! Muslimer är varandras bröder. (2) De varken förtrycker eller sviker varandra, de varken ljuger eller föraktar varandra. Fromheten sitter här (han pekade på bröstet). Det är illa nog för en man att förakta sin muslimska broder. Allt hos en muslim är okränkbart för andra muslimer; liv (3) , ägodelar och heder.


(Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 50


(1) betydelsen är att ett givet pris ska kunna förväntas vara skäligt, och därför ska man inte försöka bjuda under.


(2) och systrar, förstås! Generellt inbegrips alltid både kvinnor och män i det som sägs, såvida profeten inte direkt vänder sig till kvinnorna/männen (och det brukar framgå klart av texten).


(3) bokstavligen "blod".


40 Hadith av Imam an-Nawawi 51


HADITH (36)


Abu Huraira berättade att profeten Muhammad sade:


Gud kommer på Domedagen att undanröja ett av bekymren för den som undanröjer ett världsligt bekymmer för en troende. Gud kommer att lätta på bördan i detta liv och i det tillkommande för den som lättar på bördan för en behövande. Gud kommer att ge sitt beskydd i detta liv och i det tillkommande åt den som skyddar en muslim. Gud kommer att bistå sin tjänare så länge som tjänaren bistår sin broder. Gud kommer att göra vägen till paradiset lätt för den som slår in på kunskapens väg.


Över alla (1) som samlas i något av Guds hus för att recitera och studera Koranen (2) , kommer lugn och stillhet att sänka sig, barmhärtighet kommer att omge dem, änglarna samlas kring dem och Gud kommer att nämna dem för dem som omger Honom. Den som försinkas (3) av sina gärningar, kommer inte att hjälpas framåt av sin härstamning.


(Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 52


(1) bokstavligen "det folk" ( qawm )


(2) bokstavligen "Guds bok"


(3) på sin väg mot paradiset. Dvs ädel börd hjälper inte, det är gärningarna som räknas.


40 Hadith av Imam an-Nawawi 53


HADITH (37)


'Abbas son berättade att profeten Muhammad sade:


Gud har skrivit ner de goda gärningarna och de dåliga. Han fortsatte: Den som haft för avsikt att utföra en god gärning men inte utfört den, kommer att få den registrerad som en utförd god gärning. Om gärningen också utförs, kommer Gud att registrera den tiofalt eller ända upp till sjuhundrafalt. Den som haft för avsikt att utföra en dålig gärning men sedan inte utfört den, får den registrerad som en utförd god gärning. Om gärningen också utförs, kommer Gud att registrera den som en utförd dålig gärning.


(Bukhari och Muslim)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 54


HADITH (38)


Abu Huraira berättade att profeten Muhammad sade:


Gud allsmäktig har sagt: "Jag förklarar krig mot den som visar fientlighet mot en av Mina vänner. Min tjänare närmar sig Mig med det som Jag älskar mest - de föreskrivna plikterna och Min tjänare fortsätter att närma sig genom frivilligt arbete i syfte att vinna Min kärlek. När Jag älskar honom, är Jag hans hörsel, med vilken han hör, hans seende, med vilket han ser, hans hand med vilken han slår och hans fot, med vilken han går. Skulle han fråga Mig något, skulle Jag med säkerhet ge det till honom och skulle han fråga Mig om beskydd, skulle Jag med säkerhet beskydda honom."


(Bukhari)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 55


HADITH (39)


'Abbas son berättade att profeten Muhammad sade:


Gud har lovat mig att ge mitt folk förlåtelse för deras misstag och deras glömska och för vad de gjort under tvång.


(Ibn Majah, al-Baihaqi och andra)


HADITH (40


40 Hadith av Imam an-Nawawi 56


'Umar berättade: Guds budbärare lade handen på min axel och sade:


Var i denna värld som om du vore en främling eller på genomresa.


'Umars son brukade säga:


Förvänta dig inte på kvällen att leva till morgonen och förvänta dig inte på morgonen att leva till kvällen. Ta från din hälsa till din sjukdom och ta från ditt liv till din död. (1)


(Bukhari)


(1) passa på medan du är frisk att utföra dina plikter och passa på så länge du lever att samla goda gärningar till det efterkommande.


HADITH (41)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 57


Abu Muhammad 'Abdullah, son till 'Amr ibn al-'As, berättade att profeten Muhammad sade:


Ingen av er är en sann troende förrän hans handlingsvilja är i linje med det (budskap) jag kommit med.


(från boken Kitab al-Hujja av al-Asfahani)


HADITH (42)


40 Hadith av Imam an-Nawawi 58


Anas berättade att profeten Muhammad sade:


Gud allsmäktig har sagt: "Adams son, så länge som du anropar Mig och frågar efter Mig ska Jag förlåta dig för det du gjort utan att det besvärar Mig."


"Adams son, om så dina synder nådde ända upp till molnen på himlen och du bad Mig om förlåtelse så skulle Jag förlåta dig."


"Adams son, om du kom till Mig med synder nästan lika stora som hela jorden, och ställde dig framför Mig och vittnade om att Jag inte har någon like så skulle Jag ge dig lika stor förlåtelse."


(Tirmidhi)

för att läsa alla 40 hadith klicka på den här länken

islamguiden.comSenaste inl?gg

DYGDEN ATT FASTA SEX ...

DYGDEN ATT FASTA SEX DAGARS SHAVAL

Ett brev till Rasmus ...

Ett brev till Rasmus Paludan

OM GUD ÄR BARMHÄRTIG, ...

OM GUD ÄR BARMHÄRTIG, VARFÖR EXISTERAR DET ONDA?