Artikler

Islam


Religionen for Alle


Av


Mohammad Tawfik Ahmed


Oversatt av


Børge Bahr Naseer Blåtind


Jeg bevitner at det er ingen guddom


utenom Allah


og at Muhammad er Hans sendebud


---------------------------------------------


Conveying Islamic Message Society


P.O. Box 834, Alexandria, Egypt


-------------------------------------------------------


RIS - Rogaland Islaminfo Senter, Postboks 609 Sentrum,


4001 Stavanger, Norge


Email; ris_stavanger@yahoo.no http://www.geocities.com/ris_stavanger/


--------------------------------------------------------


بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ


الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ


مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ


اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ


صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ


Norsk gjengivelse av Al-Fatiha (Kapittel 1, vers 1-7), eller Åpningsbønnen av Koranen.


1- I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn


2- Lovet være Gud, all verdens Herre,


3- Han, den Barmhjertige, den Nåderike,


4- Han, Herren over dommens dag.


5- Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.


6- Led oss på den rette vei!


7- Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei.


I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn


Kjære brødre og søstre:


• Har du noen gang tenkt på de forskjellige synspunkt som har dukket opp? Har du vært inne på tanken på religion?


• Angående dette spesielle tema, har du lagt merke til den fiendtlige innstilling fremherskende mellom de forskjellige raser? Alle synes å tenke at han/hun tror på den sanne religion, selv om han/hun tilber bare en stein som hans/hennes guddom.


• Har du observert hvor fanatisk menneskene tenker på deres tro?


Jeg er sikker på at du har vært opptatt av slike tanker. Kanskje slike spørsmål ledet deg til å konkludere at den eneste riktige slutning ville være eksistensen av en samlende religion for alle, en religion som er begripelig for hele menneskeheten.


Hvert menneske skulle spontant sanse, uten veiledning, nødvendigheten av å følge disse fundamentale prinsipper:


1- Å tro på eksistensen av Den Eneste gud (fordi mange guder ville ha ødelagt kosmos).


2- Å spre kjærlighet blant ens medmennesker.


3- Å tro at Allah har sent Hans profeter for å overbringe disse to forutgående hellige prinsipp til hele menneskeheten.


Hvis du gjør deg tanker om slike spørsmål, vil du spørre deg selv om slik en religion faktisk eksisterer. Svaret er ”ja”. Absolutt, denne ene, samlende religion har eksistert siden begynnelsen på skapelsen, åpenbart av Allah til Hans utvalgte profeter som ble sent til Hans folk.


”Islam er religionen overfor Gud. De som har mottatt skriften, var ikke uenige før viten var blitt dem til del, og da drevet av gjensidig misunnelse. For den som fornekter Guds ord er Gud rask til å avregne.”, sier den Allmektige Allah (Kapittel; Imrans hus (Aal Imran), kapittel 3, vers 19). Han sier også: ”Hvis noen ønsker annet enn Islam som religion, vil dette ikke godtas fra ham, og i det hinsidige liv vil han være blant taperne”. (Kapittel; Imrans hus (Aal Imran), kapittel 3, vers 85).


Derfor, alle religioner kommer fra Allah, men noen mennesker har feilaktig navngitt deres religioner etter deres profeter i hver periode. Denne uheldige betegnelse er årsaken til tvistene og fanatismen blant mange samfunn. Dermed har denne splid forårsaket at menneskeheten i stor utstrekning har glemt den sanne religion. Islam ble kalt ”Muhammedanismen”, tilskrevet profeten Muhammed (fred være med ham), slik andre religioner ble oppkalt etter deres profeters navn, på tross av at alle profeter erkjenner en eneste tro og ber innstendig deres folk å tilbe kun en Gud – ”Allah”.


Selv om jeg er ingen predikant, føler jeg at det er min plikt å kort forklare meningen med denne religionen, fordi hvis tilhengerne av andre religioner skulle forbli uvitende om Islam og dens lære, ville deres forhåndsdom av Islam lede dem til å misforstå fundamentet av denne religionen og vil aldri bli veiledet.


Islam


Ordet ”Islam” betyr fred blant menneskeheten og underkastelse til Allahs vilje. Det betyr og fred mellom individet og ham selv på den ene siden, og på den andre siden mellom ham/henne selv og andre, og så vel som gudfryktighet ovenfor den Allmektige Allah. Disse betydninger er alle gruppert i den Hellige Koranen hvor man kan lære hvordan man kan gjøre godt mot andre og rense seg selv ved å anvende dens lære. Profeten Muhammed (fred være med ham) er den siste, men ikke den eneste profet i Islam. Muslimer tror på alle tidligere profeter: de tror på Abraham, Moses og Jesus (må Allahs fred og velsignelser være med dem). Allah har sent disse profetene til menneskeheten for å veilede dem til å oppfylle Hans vilje og å leve lykkelig. Koranen er den hellige skrift i Islam, som omfatter den sanne lære av alle de Hellige Skrifter.


”Vi har åpenbart for deg skriften med sannheten, for å stadfeste skriften som tidligere forelå, og til bekreftelse. Så døm mellom folk ved det Gud har åpenbart, og følg ikke deres forestillinger til fortrengsel for den sannhet som du har mottatt. Hver og en har Vi gitt en norm og en praksis! Om Gud hadde villet, kunne Han gjort dere til et samlet trossamfunn, men Han ønsket å stille dere på prøve ved det Han har gitt dere. Så kappes i å gjøre det gode! Til Gud skal dere alle vende tilbake. Han vil redegjøre for det dere var uenige om.”, sa den Store Allah (Kapittel; Det dekkede bord (Almaidah), kapittel 5, vers 48).


Tro


Islam lærer alle muslimer å tro på bare en Gud ”Allah”, Hans engler, Hans bøker, alle profetene, oppstandelsen etter døden og Dommens Dag. ”Dere som tror, tro på Gud, og tro Hans sendebud! Tro på skriften som Han har åpenbart for Sitt sendebud, og på skriften som Han har åpenbart tidligere. Den som ikke tror på Gud, på Hans engler, Hans hellige bøker, alle Hans sendebud og dommens dag, han er sannelig langt på villspor.”, sa den Store Allah (Kapittel; Kvinnene (Annisaa), kapittel 4, vers 136).


Muslimer tror på forskjellen mellom godt og vondt. Alle Allahs skapelser er gode og hvis de brukes til å behage Ham, ville de med tiden lede mennesker til lykke. Dog, hvis de misbrukes, vil de lede menneskene til det onde og anger. ”Om noen handler rettskaffent, så er det til egen vinning. Om noen handler ondt, så er det til egen belastning. Gud er ikke den som gjør Sine tjenere urett.” , sa den Store Allah (Kapittel; Klargjort (Fussilat), kapittel 41, vers 46).


Gud (Allah)


Alle muslimer ber til bare en Gud (Allah) som er den Allmektige, Allvitende, Rettferdige og den Hjelpende til hele menneskeheten. Han har hverken født eller har blitt født. Han er Lyset til jorden og himlene. Han er den Mest Nådige og den Mest Barmhjertige, den Første, den Siste og den Evige. Hvis Jesus kalte Allah ”far”, ville det bare være et tegn på Allahs barmhjertighet og storsinn. Dog, det betyr ikke bokstavelig at Allah er hans far.


Islams Prinsipper


De følgende hoved plikter må alle muslimer utføre.


1- Sterk tro på eksistensen av bare en Gud, og at der er ingen Gud unntatt Allah.


2- Bønn: for å rense kroppen og opphøye sjelen.


3- Faste: for å foredle kropp og sjel; det er en kur for kropp, rensing av følelser for å nå en bedre interaksjon med mennesker, dyr og planter, og for å lære mennesker tålmodighet og styrke deres vilje.


4- Gi almisser: for å skape medfølelse mellom den rike og den fattige, der den rike skal gi den fattige en del av deres kapital: 2,5 % hvert måne år, forutsatt at denne kapital er større enn verdien av 85 gr. av 21 karat gull. Skjønt den rike skal betale den nevnte mengde, er det enda bedre for dem å gi mer og la deres godhet flomme over. Jeg tror at det er en av de mest hellige plikter av muslimer å hjelpe og vise medfølelse med de fattige.


5- Pilegrimsreise til Mekka. Hver muslim må besøke Mekka i det minste en gang i hans/hennes liv, hvis midler er tilgjengelig og hvis han/hun er i stand til å gjøre en slik reise. I Mekka, muslimene tilber ikke noen avgud eller en profet, men de mediterer på den hellige forståelse av Islam og de takker Allah ved utførelsen av deres pilegrimsferd. Dessuten får pilegrimer fra alle steder får sjansen til å møte hverandre og styrke deres fortrolige og gjensidige forbindelser.


Ingen Tvang i Islam


Den hellige Koranen lærer menneskene at ingen skal bli tvunget til å tro på en bestemt tanke og at enhver voldshandling er forbudt. Dessuten var alle kriger i Islam for å forsvare den Islamske tro. Men i noen områder, kjempet noen herskere i Islamske land for å oppnå verdslige gleder og ambisjoner. Derfor falt slike herskere fra toppen av ære og glans, oppnådd av deres forgjengere, som fulgte den sanne læren til religionen. Følgelig er ikke Islam skyld i slike feil, ettersom Islam selv er mot slike kriger. I tillegg har tilhengere av andre religioner startet slike kriger i religionens navn, men religion er uskyldig i slike påstander.


Islam gir menneskene total frihet i tanke og handling. Den foredler menneskets sjel uten å ta til vold; på denne måte lever han/hun i fred. For å være en muslim trenger du ikke gå gjennom noen ritualer, fordi Islam er ikke bare en omfattende praktisk religion, men er også religionen for komplett harmoni med menneskets natur. Hvert barn er av natur skikket til å være en muslim. Profeten Muhammed (fvmh) sa: ”Hver baby er født i en spontan tilstand av ’Fitrah’ (naturlig begjær), og barnets


foreldre gjør det til en Jøde, Kristen eller en ateist.” (berettet av Ahmed).


Jeg er en Muslim: en Mann av Fred


• Jeg tror på bare en Gud (Allah). Han er Beskytteren, den ”Udelte” og Hans viten er med oss overalt og Han er ikke bundet til noe fast sted. ”Han er det, som skapte himlene og jorden på seks dager. Så tok Han plass på tronen. Han vet hva som går ned i jorden, og hva som kommer ut av den, hva som kommer ned fra himmelen, og hva som går opp dit. Han er med dere


hvor dere enn er. Gud ser hva dere gjør.”, sa den Store Allah (Kapittel; Jernet (Alhadid), kapittel 57, vers 4).


• Ingenting er lik Ham, ingenting likner Ham og Han er skaperen av alt. Jeg tror på Hans profeter uten forskjell mellom Moses, Kristus eller Muhammed (fred være med dem alle). Jeg påkaller bare Allah for støtte, veiledning og tilgivelse


for mine feil, direkte uten noens assistanse eller forliksmann. Jeg stopper aldri å påkalle Allah, og jeg kjenner at Hans viten er med meg hvor enn jeg er. Han er Dommer over alle mine gjerninger og jeg adlyder Hans ordre som beskrevet er i den hellige Koranen.


• Jeg følger læren i Islam: Bønner, faste, gi almisser og pilegrimsreise til Mekka. Dessuten er selvmord og drap forbudt siden Islam fordrer at folk lever i fred. Jeg gjør ikke utroskap og jeg unngår lokkemidler, som ville lede til min fordervelse og vende meg fra den rette sti, siden jeg er klar over at mitt legeme er svakt av natur. ”Innlate dere ikke på hor. Dette er skjendig adferd og en slett vei å vandre.”, sa den Store Allah (Kapittel; Nattereisen (Alisraa), kapittel 17, vers 32).


• Sann lykke er det som er oppnådd uten anger etterpå. Slik lykke er oppnådd ved åndens høye sinnelag, og er beskyttet av sjelens styrke. Et godt eksempel er historien om mannen som ønsket å bedrive hor, men hans samvittighet stoppet ham. Dog mens han var under vinens innflytelse, kunne han ikke hjelpe for det og gav etter for fristelsen, så mye som at han drepte den gode mann som prøvde å komme i mellom ham og mannens kvinnelige slektning. Han myrdet den rettmessige inngriper under deres krangel mens han var under alkoholens virkning. Derfor konkluderer vi med at alkoholholdig drikke kan være årsaken til all synd.


• Jeg spiller ikke, selv ikke for små beløp, fordi en spiller respekterer ikke sine inntekter. Å plassere ens lykke i en runde med kort eller dens like, er en skamfull svakhet i ens personlighet. ”Dere som tror, alkohol, hasard, offersteiner og spådomspiler er en gru og et Satans verk. Unngå det, så det må gå dere godt!”, sa den Store Allah (Kapittel; Det dekkede bord (Almaidah), kapittel 5, vers 90).


• En muslim låner eller låner ikke ut penger med rente (usury), fordi det leder til ødeleggelse. En muslim bør gi lån til de trengende hvis det er i hans/hennes makt. I mellomtiden kan långiver kreve garanti for å sikre tilbakebetaling av pengene. Men han han/hun skal ikke bruke disse garantier hvis de er i form av løsøre i bruk, f.eks. møbler. ”Dere som tror, frykt Gud og ettergi utestående ågerrenter, så sant dere er troende. Om dere ikke gjør dette, er dere erklært krig fra Gud og Hans sendebud. Men hvis dere vender om, kan dere beholde den opprinnelige kapital. Dere skal ikke gjøre urett, men det skal heller ikke gjøres urett mot dere. Hvis noen er i vanskeligheter, så gi henstand inntil forholdene blir bedre. Men å ettergi som gave, er det beste for dere, om dere bare visste.” sa den Store Allah (Kapittel; Kua (Albaqarah), kapittel 2, vers 278-280).


• En muslim sladrer ikke om andre eller snakker ondt om hans/hennes medmuslimer. Enhver som baktaler andre likner ham som spiser kjøttet til hans brors døde kropp. Dette gjelder og dem som ødelegger omdømmet til andre bak deres rygg, mens de mangler muligheten til å svare for seg. ”De troende er jo brødre, så ordne opp mellom deres to brødre, og frykt Gud,


så dere må finne nåde. Dere som tror, ingen må spotte andre, kanskje er de bedre enn dem, og ingen kvinner andre kvinner, kanskje er de bedre enn dem. Tal ikke ondt om hverandre, og belaste ikke hverandre med klengenavn. Et slikt ondt navn er «synder», etter at troen er antatt. De som ikke snur om, de handler sannelig ondt. Dere som tror, unngå å gjøre for mange formodninger. Noen formodninger er synd. Spioner ikke, og baktale ikke hverandre. Ville vel noen like å spise kjøttet av sin døde bror som en åtselsfugl? Dere ville avsky det! Så frykt Gud! Gud viser miskunn, er nåderik.”, sa den Store Allah (Kapittel; Gemakkene (Alhujurat), kapittel 49, vers 10-12).


Tro og Arbeid


Tro uten handling er ufullstendig. Tro alene er ikke tilstrekkelig så lenge det ikke er omsatt i handling. Muslimer tror at Allah bedømmer deres handlinger og at de skal høste konsekvensene, enten i dette liv eller på Dommens Dag. Hver muslim er ansvarlig for hans/hennes handlinger, siden ingen er ansett ansvarlig for andres feil. ”Ved tidens makt! Mennesket kommer visselig til kort! Unntatt er de som tror og lever rettskaffent, som legger hverandre sannheten på hjertet, og standhaftighet.”, sa den Store Allah (Kapittel; Tidens makt (Al’asr), kapittel 103, vers 1-3).


Islam og Samfunnet


Status på Kvinner i Islam


Menn og kvinner er av samme opprinnelse og de har samme sjeler, og Allah skjenker dem en intellektuell og iboende evne til å utføre deres plikter. I Islam bærer både menn og kvinner ansvar, og kvinner er ansett i stand til å gjennomgå livets vanskeligheter til en viss grad. Menn og kvinner skal virke i deres liv i henhold til det fakta at hver av dem har en unik natur.


Den normale situasjon for en muslimsk kvinne, som kone, er å adlyde hennes ektemann, og som mor, er å passe på hennes barn. Med andre ord skal en kvinne tilbringe mesteparten av tiden med å stelle hjemme, fordi det er hennes vesentlige plikt. Likevel hvis en kvinne må ta arbeide, må hun rette seg etter Islams prinsipper, og velge en jobb som er passende for hennes natur, for eksempel lærer, sykepleier, fødselslege, barnelege .... og så videre.


Fra et Islamsk ståsted, vil jeg si at kvinner mottar respektert og vurdering hvorhen de er. Likevel hvis de har blitt behandlet urettmessig på noen steder i Østen, er dette et resultat av ikke å anvende Islams lære der. ”Blant Hans tegn er også at Han skapte for dere hustruer av deres egen sort, for at dere kan finne ro hos dem. Og Han har lagt kjærlighet og godhet mellom dere. I dette er jærtegn for mennesker som tenker etter.”, sa den Store Allah (Kapittel; Østromerne (Arroum), kapittel 30, vers 21).


Påstander fra Fiender til Islam


De ondskapsfulle ideer spredd mot Islam i bøker av fanatiske forfattere, er ikke sanne. Dessuten har de virkelig krenket sannheten ved å hevde slike falske synspunkter i deres verker publisert over hele jorden.


En ærlig iakttaker skulle først gjøre seg kjent med de fundamentale beskrivelser av kjernen for å være i stand til å forme en riktig formening om dette. Antagelig tjener slike fanatikere koloni interessene fordi de ignorerer forfølgelse fra Vesten mot det forsvarsløse Østen, samtidig påstår de å bekjempe slaveri og beskytte de undertrykte.


Hvilke reformer er introdusert av Vesten til Østen? Er de for å svekke og korrumpere en god nasjon ved å spre alkohol og prostitusjon?


Liket og Brorskap


(Broderskap) i Islam


Islam er religionen for monoteisme og likhet blant menneskene for deres Skapers skyld. Til tross for forskjell i status blant mennesker, må de samarbeide, ha gjensidig forbindelser og sympati. For eksempel den rike skal hjelpe den fattige. Dessuten slike vekslende plikter eksistere i hva vi kaller et verdens- system.


Fordommer og diskriminering på grunn av rase, farve og kultur eksisterer ikke i Islam, hvor menneskeheten er ansett som en familie hvor hvite og sorte er sammen i en enhet, broderskap. ”Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og kvinne og


gjort dere til folk og stammer, slik at dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.”, sa den Store Allah (Kapittel; Gemakkene (Alhujurat), kapittel 49, vers 13).


Personlig Dømmekraft


Islam oppmuntrer det individuelle synspunkt og respekterer troen til enhver person innenfor grenser av riktig forståelse av den sanne tro. ”Si: «Jeg gir dere kun én formaning, at dere skal reise dere for Gud, to sammen eller alene, og så tenke etter! Deres bysbarn er ikke besatt. Han er bare en advarer for dere, før en forferdelig straff.»”, sa den Store Allah (Kapittel; Saba (Saba), kapittel 34, vers 46).


Islam og Vitenskap


Islam anser anskaffelsen av så mye kunnskap som mulig en plikt pålagt enhver muslim. ”Dere som tror, når det sies til dere «Gi plass» i forsamlingen, så gi plass, slik at Gud vil gi dere plass. Når det sies: «Reis opp,» så reis opp, slik at Gud vil heve opp i rang dem som tror og har fått kunnskap. Gud er vel underrettet om hva dere gjør.”, sa den Store Allah (Kapittel; Prosedyren (Almujadalah), kapittel 58, vers 11).


Islam og Arbeid


”Betal arbeidsmannen før hans svette er tørr”. De forutgående ord er sitert fra Profeten Muhammed (fvmh) [berettet av Ibn Majah]. Likevel er alt arbeide som gir en mann nok inntekter til å leve hederlig, et aktverdig et, siden arbeidsløshet er en misgjerning. ”Si: «Virk! Og Gud vil se dere virke, og Hans sendebud, og de troende. Dere vil bli brakt tilbake til Ham som kjenner det skjulte og det åpenbare, og Han vil la dere få vite hva dere har gjort.»”, sa den Store Allah (Kapittel; Bruddet (Attawbah), kapittel 9, vers 105).


Økonomisk Teori i Islam


Hvert Islamske styre må møte hver innbyggers nødvendige behov: husrom, mat og klær.


Den Islamske økonomiske teori ble praktisert i flere århundre og den oppnådde stor suksess. Islam sørger for at arbeiderne får lønn for deres arbeide, uten hensyn til mengden av deres arbeide og i henhold til type av arbeide. Privat eiendom er det naturlige resultat av flittig arbeid. Derfor respekterer Islam privat eiendomsrett, og følgelig beskytter den viktigste motivasjon for arbeid og liv.


Arv i Islam


Det er bare naturlig at menneske av instinkt ser fremover mot å udødeliggjøre sitt liv på jorden. Dette er fullbrakt ved å se sine barn og barnebarn bevarer hans navn.


Derfor bestreber han å spare opp for dem. Denne sparing er ansett som en viktig faktor av utvikling og de er basis for arv. Samtidig er arv er en måte å distribuere og redistribuere rikdom i Islam, fordi koner, sønner og døtre har del i farsarven. Hvis en far har ingen sønn, deler hans kone, far, mor, brødre og hans døtre arven. Slik er arv


en måte å distribuere rikdom på, istedenfor å samle den på få hender, som kan lede til dannelse av en føydal klasse. Slik distribusjon oppnår også rettferdighet og solidaritet mellom etterfølgerne og deres slektninger.


Dessuten tar Islam i betraktning at menneske er en representant som arver pengene, men som i realiteten er Allahs eiendom. Derfor må representanten anvende rikdom til gavn for menneskeheten. ”Gi ikke de mentalt uføre hånd om eiendom, som Gud har gitt dere til forvaltning, men underhold dem og kle dem derav, og tal til dem på en verdig måte.”, sa den Store Allah (Kapittel; Kvinnene (Annisaa), kapittel 4, vers 5). Slik skal den dumme hindres i å sløse bort hans/hennes rikdom. Selv om menneske har rett til å besitte en formue, er den likevel ansett som et nasjonalt gode som skal beskyttes. Derfor når en muslim upassende sløser bort hans/hennes penger, skal forvaltningen av hans/hennes formue gis til en verge blant hans/hennes slektninger.


Handel


Handel er ansett som en av hovedsøylene for økonomi i Islam, fordi den utgjør 90 % av midler som gir profitt. Derfor har Islam satt mange strenge regler for å garantere ærlighet i forretninger. Profeten Muhammed (fvmh) sier at ”Salg er ved valg, hvis ikke de to partene går hver sin vei. Hvis de to snakker sant og gjør nøyaktig liste, vil deres handel bli velsignet, og hvis de underslår og lyver, vil velsignelsen av deres transaksjon bli slettet.” [berettet av Al-Boukhary].


Monopol


Matmonopol slik at det blir dyrt og priser stiger er forbudt i Islam. Dessuten å heve priser generelt er forbudt. Islam har satt reglene som regulerer internasjonal handel i henhold til menneskehetens brorskap.


Utnytting


Utnytting i alle dens former er forbudt for å gjøre menneskenes liv enklere. Hvis den døde har ikke etterlatt nok penger til å betale hans/hennes gjeld, skal den Islamske regjering betale gjelden for å unngå kaos i markedet.


Profeten Muhammed (fvmh) sier ”Jeg er nærmere den troende enn han selv, så hvem enn av de troende som dør og etterlater gjeld, er dens betaling på meg og hvem enn som etterlater seg eiendom, er den for hans/hennes arvinger.” [berettet av Al-Boukhary].


Usury (renter)


Ågerrenter er forbudt i Islam fordi det grunnleggende prinsipp sier: ”Ingen profitt uten slit og ingen penger uten arbeid”. ”Gud gjør utbytting til intet, men gaver øker Han med tillegg. Gud liker ikke forherdede syndere.”, sa den Store Allah (Kapittel; Kua (Albaqarah), kapittel 2, vers 276). Den som tar renter er sammenliknet i den hellige Koranen med han/henne som djevelen har lagt flat, slik at han/hun ikke kan lengre reise seg opp. Den som tar renter vokser seg egoistisk inntil blottet for all medlidenhet.


Islams Egenskaper


Islam er den eneste religion i verden sent til hele menneskeheten og for all tid. Derfor er den kjennetegnet ved de følgende egenskaper:


1. Islam er religionen for en moden mann som tar imot den ut av moral og intellektuell evne uten behov for noen anbefalinger.


2. Islam er religionen åpenbart av Allah til alle profeter, sent til mennesker som gikk vill grunnet deres uvitenhet, mangel på forståelse og deres underkastelse av begjær og forsøk på å villede folk.


3. Islam beordrer dens tilhengere å tro alle profeter og budbringere sendt av Allah, enten de kjenner deres navn eller ikke.


4. Islam lovpriser intellektet i den utstrekning at det er gjort til den eneste dommer i alle disputter angående tro, sosial og personlig oppførsel. Derfor er intellektet gitt den anerkjennelse det fortjener.


5. Islam oppfordrer til den ytterste likhet mellom alle mennesker og kritiserer enhver nasjonal retning rettet mot å diskriminere mellom mennesker og lovprise en enkel rase.


Nå brødre og søstre, jeg håper at du har lest dette hefte med interesse og vil bruke noe av din tid til å studere den tolerante læren Islam. Slik at menneskeheten kan bli hjulpet fra konflikter skapt av dem uten kunnskap som fabrikkerer anklager mot Islam.


Vi ønsker velkommen dine spørsmål om Islam, og er veldig glad for å svare på dine forespørsler så fort vi kan.


اللّه َ لا ِإَله ِإلاَّ ه  و الْح  ي الْقَيوم َ لا تأْخذُه  سنٌة  و َ لا نوم لَّه ما في ال  س  ما  وا  ت  وما فيالأَر ِ ض من َذا الَّ  ذي يشَفع  عن  ده ِإلاَّ ِبِإذِْنه يعَلم ما بي  ن َأي  دي ِ ه  م  وما  خْلَف  ه  م  و َ لا ي  حي ُ طو َ ن


ِب  شيءٍ م  ن  علْ  مه ِإلاَّ ِب  ما  شاء  و  س  ع ُ كر  سيه ال  س  ما  وا  ت  والأَر  ض  و َ لا يؤوده  ح ْ ف ُ ظ  ه  ما  وه  و


الْعل  ي الْعظي  م


Oversettelse av vers no 255 av kapittel 2 av Koranen.


Gud! Det er ingen gud uten Ham, den Levende, den som Er. Ham griper verken tretthet eller søvn. Ham tilhører alt i himlene og på jord. Hvem kan vel utøve innflytelse hos Ham, uten Hans tillatelse? Han kjenner det som var før dem, og det som etter dem kommer, men av Hans kunnskap griper de intet, unntatt det Han vil. Hans trones herredømme omfatter himlene og jorden, og å bevare dem koster ham intet besvær. Han er den Opphøyde, den Veldige.


اللّهُ


Vårt Mål


Å spre fred blant de forskjellige raser, å forene alle religioner gjennom forståelse, å bekjempe fiendskap hisset opp av fanatisme, å handle til støtte for lykke for hele menneskeheten, og lede villfarne sjeler til den rette sti mot et lykkelig og tilfredsstillende liv.


Må Allahs fred og velsignelser være med deg.


Conveying Islamic Message Society


P.O. Box 834, Alexandria, Egypt


Websted: www.Islamic-message.net


Email: info_en@Islamic-message.net


RIS - Rogaland Islaminfo Senter, Postboks 609 Sentrum,


4001 Stavanger, Norge


Email; ris_stavanger@yahoo.no http://www.geocities.com/ris_stavanger/


Konto for støtte; 8160 05 93684Nye innlegg

ET BUDSKAP FRA EN MUS ...

ET BUDSKAP FRA EN MUSLIM FORKENDER TIL EN KRISTEN PERSON

DYD AV Å FASTE SKS DA ...

DYD AV Å FASTE SKS DAGER MED SHAVAL

Førti hadither av Ima ...

Førti hadither av Imam Nawawi

SPØRSMÅL OM SEX OG IN ...

SPØRSMÅL OM SEX OG INTIMITETSPROBLEMER FIKK SVAR 1 (ISLAMSK UTSIKT)