Artikler
1 Ettergitt av Tirmidhi. I følge andre kilder sa profeten Muhammed


at den som har en, eller to, eller tre døtre og tar hånd om dem


på riktig måte fram til de blir selvstendige, vil bli belønnet med


Paradiset.


2 Koranen understreker i flere vers at en person må være god mot


begge foreldrene sine. (17:23).


3 Sahih Abu Dawud. Se også Koranen 2:229


4 Se Koranen 33:50-2, angående profetens hustruer.


Kvinner


151


152


“Dere mennesker, Vi har skapt dere som mann og


kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at dere


må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i


Guds øyne er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel


underrettet.”


Koranen , 49:13


Menneskerettigheter


Kapittel


7


152


«Ingen tvang» er en grunnleggende regel i islam:


Muhammed proklamerte seg som Guds Sendebud.


Han tok imot et guddommelig budskap, og kjempet for å


formidle det til alle mennesker. Men ingen ble tvunget til


å akseptere det. Han resiterte Koranen som bekreftet alle


menneskers tros- og valgfrihet.


Moral og likeverd uansett


rase: I islam er alle mennesker


likeverdige. Gudsfrykt og


moralsk utmerkelse er kriterier


som avgjør individets status


hos Gud. Muhammed


formulerte det på følgende vis:


"Om Herren hadde bestemt det slik, ville alle som én på jorden


vært troende. Vil da du tvinge menneskene, så de blir troende?"


Koranen, 10:99


"Det er ingen tvang i religionen. Rett vei er tydelig skilt fra


villfarelse. Den som avviser avguder og tror på Gud, han har


grepet det påliteligste håndtak, som aldri svikter. Gud hører og


vet." Koranen, 2:256


Kapittel 7


Menneskerettigheter


Frihet, rettferdighet & beskyttelse


Menneskerettigheter


153


”Deres Herre er èn. Alle mennesker kommer fra


Adam, og Adam skaptes ut ifra leire. En araber er


ikke bedre enn en ikke-araber, og en ikke-araber er


ikke bedre enn en araber, med unntak den som er


mest gudfryktig og hengitt til gode gjerninger."1


(Musnad Ahmad 10/5586, 23972)


Botgjørelse etter å ha brutt noen av islams regler kunne


bestå i å frigi en slave, eller kjøpe en slave fra en annen for


å gi han, eller hun, friheten. Å straffe en slave uten gyldig


grunn, medførte også frigivelse som botgjørelse for en


slik synd.2 Slik fortsatte det til slaveriet var helt avskaffet.


Muhammed oppmuntret troende til å frigi slaver for


Guds skyld. Det fortelles at Muhammed ved ett tilfelle


så en person som het Abu Masud al Badri slå og piske


slaven sin. Muhammed sa strengt til han:


Muhammed oppmuntret til frigivelse av slaver og


innførte regler for å eliminere slaveriet


Slaveri eksisterte lenge før Muhammeds tid. Det var


faktisk ett av de mange


sosiale systemene rundt


omkring i verden. Slaver ble


betraktet som eiendeler som


kunne arves, og hadde ingen


menneskeverd. Med islam


ble slaveriet gradvis avviklet.


Menneskerettigheter


154


" Du skal vite at Gud har større rett og makt over deg enn


den rett og makt du har over denne slaven." Abu Masud


roet seg og sa unnskyldende: "Jeg skal sette han fri for


Guds skyld." Muhammed sa da: " Om du ikke hadde gjort


det, skulle Helvetesilden rørt ved ansiktet ditt ". 3


Menneskenes trygghet og sikkerhet: I sin siste tale sa


Muhammed foran mer enn 100 000 tilhørere:


Alle mennesker er like for loven


Muhammed understrekte at alle


mennesker måtte respektere loven, og


forbrytere skulle straffes uansett sosial status.


Hvis loven ble utvist rettferdig kom alle mennesker til å


nyte rettferd og sikkerhet.


"Å godtfolk! De troende er brødre for hverandre! Ingen


kan ta fortjeneste på en annen eiendom uten at den andre


samtykker. Har jeg formidlet budskapet? Gud, min Herre,


vær mitt vitne!"


Gå aldri tilbake med å angripe hverandre bak


ryggen. Sannelig har jeg etterlatt meg dere


to ting, som hvis dere holder fast ved ikke


kommer til å bli villfarne etter min tid; det er


Guds Skrift, og mitt eksempel. Har jeg formidlet


budskapet? Gud, min Herre, vær mitt vitne!


Menneskerettigheter


(Sahih Muslim, 5/91, 1659)


(Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)


155


For eksempel er tyveri og ran et


angrep mot menneskers eiendom.


Tyver må straffes uansett etnisitet


eller sosial tilhørighet. Muhammed


påpekte at ingen, ikke en gang


hans egne slektninger, stod over


loven. Han fastslo at selv om hans


elskede datter Fatima stjal fra noens eiendom, skulle hun


få sin rettmessige straff..4


Å dømme rettferdig; historien om To’mah og en jødisk


mann: På profetens tid var det en araber som het To’mah.


Han stjal et metallskjold som tilhørte en rustning, og gjemte


det i hjemmet til en jødisk venn. Jøden ble anklaget for


tyveriet, men nektet og skyldte på To’mah.


Tyven var ikke en kjent mann i


samfunnet, men mange arabiske


muslimer sympatiserte med To’mah


og forsøkte å påvirke Muhammeds


dømmekraft, og vendte saken imot den


jødiske mannen. Islamsk rettferd seiret, og


To’mah viste seg å være den skyldige. I denne sammenheng


åpenbartes et vers fra Koranen som påbød rettferdighet:


Menneskerettigheter


LIKHET LOV


(Al-Hakim, 4/385, 8256. Tirmithi, 5/128, 3036)


156


Beskyttelse av de foreldreløses


rettigheter: Muhammed


formidlet Guds befalinger i henhold


til foreldreløse. Koranen påbyder


godhet mot foreldreløse, rettferdig


behandling og beskyttelse over


rettighetene deres.


Kvinners rettigheter


I sin avskjedstale bekreftet Muhammed


beskyttelse av kvinner og deres rettigheter.


Han sa:


"De som med urett forbruker foreldreløses gods, de fyller sin


buk med ild. De vil brenne i Ilden."


Koranen, 4:10


“Å godtfolk! Det er sant at menn har


visse rettigheter i forhold til kvinner,


men de har også rettigheter i forhold


til menn. Kom i hu at dere har tatt dem til hustruer ene


og alene ved Guds beskyttelse og med Hans tillatelse.


Kvinner skal behandles vel, og vær gode mot dem. De er


deres partnere og medhjelpere."


“Vi har åpenbart for deg skriften med sannheten, så du kan


dømme mellom folk ved det Gud har vist deg. Vær ingen


forkjemper for svikefulle.”


Koranen, 4:105


Menneskerettigheter


(Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)


157


Gi tilbake det som tilhører andre: En gang Muhammed


ledet en begravelsesbønn for en person, spurte han


følgesvennene sine: "Har denne mannen


lånt penger av noen eller blandet noe av


andre sine eiendeler sammen med sine


egne?" De andre svarte "Ja", og Muhammed


ba dem da først gi tilbake det som andre


hadde krav på, så skulle han be for personen:


“Jeg og den som tar hånd om en


foreldreløs, kommer til å være så nær


hverandre i Paradiset." 5


Omsorg


for


foreldreløse


Vern om arverettigheter:


Når noen dør sier islam at hans eller hennes nærmeste


slektninger har rett til deler av arven. Islam tillater ikke at


mer enn en tredjedel testamenteres til veldedighet eller


donasjoner. Dette for å sikre at arvinger får sin rett, og sikre


en rettferdig fordeling av arven mellom dem.


“Gud påbyr at dere leverer tilbake betrodd gods til


eiermannen, og at dere dømmer rettferdig når dere sitter


til doms. Utmerket er det som Gud formaner dere til. Gud


hører, ser.”


Koranen, 4:58


Menneskerettigheter


(Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)


Muhammed sa, mens han holdt


opp peke- og langfingeren sammen:


158


Muhammed besøkte en av


følgesvennene sine som akkurat


hadde blitt frisk etter en sykdom.


Mannen sa at han hadde en stor


formue, og bare en datter til arving.


Han spurte Muhammed om han


kunne testamentere bort to tredjedeler til


veldedighet. Muhammed sa «Nei». Mannen


spurte om han kunne gi halvparten. Muhammed


sa igjen «Nei». Mannen foreslo igjen da om han


kunne gi bort en tredjedel. Muhammed sa da at


en tredjedel er nok. Å etterlate arvinger velberget er


bedre enn å etterlate dem fattige og i nød.


Ingen renter i islam


Muhammed sa: "Gud har forbudt renter for dere. Derfor


skal all renteskyld ettergis. Deres formue er deres å beholde,


men dere skal verken tilføye eller lide urett. Gud har bestemt


at det ikke skal være renter."


“De som lever av renteutbytting, skal på oppstandelsens dag stå


frem lik en som Satan har slått med sin berøring. Dette fordi de


hevder: «Handel er som utbytting.» Men Gud tillater handel og


forbyr utbytting! Den som får en påminnelse fra sin Herre og så


slutter, la ham beholde det som vedrører fortiden, og hans sak


beror hos Gud. Men de som faller tilbake, de er Ildens


folk, og der skal de være og bli.”


Koranen, 2:275


Menneskerettigheter


Dette er navnet "Muhammed" på arabisk


som er utformet i en formativ stil og gjentas


på en kunstnerisk måte. Hilsen av artist


Farid Al-Ali. 159


Mord og blodsutgytelse på grunn


av ære er forbudt!: Muhammed


avskaffet blodhevn og slektsfeider. I


sin siste preken forklarte han:


“Den førislamske skikken med blodhevn er herved forbudt,


og jeg tilgir de som myrdet søskenbarnet mitt Rabiah.”


Overlagt mord og drap: Den som begår overlagt drap


må stilles til ansvar, og morderen dømt. Den som dreper


noen ved et uhell skal i stedet kompensere med å betale


den avdødes familie økonomisk. På Muhammeds tid


ble denne kompensasjonen satt til ett


hundre kameler. Muhammed sa til


folket sitt at den som krever mer enn


det levde fortsatt i førislamsk tid.


Bekjemp kun de som kjemper imot


deg: Muhammed lærte følgesvennene


sine å være bestemt angående fiender;


og vise verken svakhet eller aggressivitet. Det var


uunngåelig at ikke han også ble innblandet i kamper. Men


han formulerte regler og etiske retningslinjer på


hvordan man skulle forholde seg til fiender


og håndtering av krigsfanger.


Ikke drep!


Menneskerettigheter


(Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)


160


Han lærte muslimer at de


ikke skulle angripe sivile,


barn, kvinner og eldre. De


skulle heller ikke ødelegge


avlinger eller skade trær.


Han påminte dem stadig


at væpnede kamper skulle


alltid ha en skjellig grunn,


og at Gud misliker den


som overskrider grensene.


Koranen fastholder denne


grunnleggende regel for


å bekjempe fiender og


angripere. Der står det:


Muhammed sa at selvmord er en stor synd:


Han sa: «Den som dreper seg selv med


en metallbit kommer på Dommedag


til å oppstå med denne metallbiten i


hånden og drepe seg selv med den


om og om igjen i Helvetesilden.


Likeså den som tar sitt eget liv


med gift kommer til å gjenoppstå


Sivile, barn, kvinner og


eldre


IKKE ØDELEGG


Miljøet, eller hugg ned


trær


"Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør


dere ikke skyldige i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive. "


Koranen, 2:190


Selvmord er


forbudt


Menneskerettigheter


IKKE DREP


161


“Derfor har vi pålagt Israels barn: Den


som dreper et menneske, uten at det gjelder


blodhevn eller straff for forbrytelse, skal anses


som hadde han drept hele menneskeheten. Den


som redder et menneske, skal anses som hadde


han reddet hele menneskeheten. Våre sendebud


kom til dem med klar beskjed, men etter dette


har mange av dem vist lettsindighet.”


Koranen , 5:32


med samme gift i glasset og svelge det i all evighet i


Helvetesilden. 6


Menneskeliv er hellig og ukrenkelig


Gud er skaper over all liv, Den eneste som har makt over


det, og derfor tilhører all liv til Ham. I forbindelse med


historiens første mord, da Adams sønn Kain drepte broren


sin Abel, statuerer Gud i Koranen:


Menneskerettigheter


162


Muhammed tok aldri til vold for å


formidle Guds budskap, eller for å innføre


Guds religion. Han opprettet en islamsk


stat i Medina, men han brukte aldri den


lille gruppen muslimer som var igjen i


Mekka til å skape uroligheter eller mordhevn på fiendene


sine der. Faktumet var at han ba følgesvennene sine om å


respektere den sosiale ordningen som rådet i det samfunnet


de levde i.


Nei til


vold


Muhammed lærte de troende at når mildhet eller


vennlighet ble anvendt, ville det beste resultat komme ut


av det. Han lærte også at aggressivitet og uforskammethet


i oppførsel ville besudle alle affærer.


Menneskerettigheter


Muhammed fordømte vold


163


Islamsk kalligrafi til et vers fra Koranen,


laget av den tyrkiske kalligrafen Hassan


Chelebi. Det er fra kapittel 4, vers 58: "…og


at dere dømmer rettferdig når dere sitter til


doms.." Koranen 4:58.


Islamsk kalligrafi laget av den egyptiske


kalligrafen Isaam Abdul Fattah til et vers fra


Koranen. Gud sier til folket: "Ingen bærer


en annens byrde." Koranen, 17:15.


Menneskerettigheter


164


Et kunstnerisk uttrykk for ordet «Muhammed» på arabisk.


Hengitt med tillatelse av Farid al-Ali


FOTNOTER


1 Nelson Mandela (den første presidenten


i demokratisk Sør-Afrika) er et godt


eksempel på kampen mot apartheid og


diskriminering blant mennesker i ulike løp.


Sør-Afrika ble et land der alle mennesker


bor sammen som en nasjon forenet i sitt


mangfold.


Koranen bekrefter det faktum at Gud skapte menneskeheten fra


forskjellige nasjoner og stammer slik at de kan kjenne hverandre.


En hvit mann har ingen overlegenhet over en ikke-hvit mann


unntatt av fromhet (og vice versa). "Dere mennesker, Vi har skapt


dere som mann og kvinne og gjort dere til folk og stammer, slik at


dere må kjenne hverandre. Den mest ansette av dere i Guds øyne


er den mest gudfryktige. Gud vet, er vel underrettet.” Koranen , 49:13.


2 Riyadh Al-Salihin (1603/4), (1605/6)


3 Profeten Muhammad navnet indikerte at på


Dommens dag vil Gud være fiende for de som


ansetter arbeidere og ikke betaler dem lønnen


sin. Profeten Muhammad understreket at lønn


må betales for arbeidere før deres svette tørker.


Lønn kan ikke forsinkes og må betales umiddelbart etter arbeidets


slutt.


4 For mer informasjon om islamsk lov se:


http://www.islamreligion.com/category/110/


http://www.islamhouse.com


5 Sahih Al-Bukhari (34/8)


6 Sahih Al-Bukhari (5778) and Sahih Muslim (109)


Menneskerettigheter


165


166 Miljø


Kapittel


8


166


“Mohammed sa at en


muslim som planter et


frø som vokser til slik at


mennesker, dyr eller fugler


kan dra nytte av det, vil bli


belønnet av Gud. ”


Profeten Muhammed


Miljøvern


Mohammed etterlyste en grønn verden


Mohammed koblet bevaring av naturen med troen på


Gud som har skapt alt. Ettersom miljøet er en del av Guds


rike, skal ikke en muslim skade miljøet. Islam tillater ikke


sløsing eller forurensing av ressurser (vann, planter, jord,


luft, dyreriket m.m.).


Kapittel 8


Miljø


167


Naturens ressurser er i fullstendig likevekt


Muhammed lærte følgesvennene at alle naturressurser


er skapt av Gud og Han har ordnet alt i balanse. I Koranen


står det:


Mennesker har lik rett til naturens


ressurser: Naturens ressurser


er en gave fra Gud til hele


menneskeheten. Ressursene


skal ikke sløses og ingen


har monopol over disse.


Muhammed forklarte


at alle har like mye rett


på tilgang til vann,


jord, ild (energi),


utenom privat


eiendom.


Vi har visselig skapt alt med beregning.


....Hos Ham har alle ting sitt mål.


et verk av (Allah) som har gjort alt fullkomment.


Koranen , 54:49; 13:8; 27:88


Ikke skad miljøet


Ikke forurens miljøet


Ikke sløs med naturens ressurser


Beskytt miljøet


Bruk naturens ressurser effektivt/resirkuler


Miljø


168


Fauna og flora er skapelsen av Gud.


"Velsignet være Allah, det beste av skapere"


"Ikke skad noe eller noen"


er den allmenne regel


Mohammed satte opp


en allmenn regel for å


beskytte naturens ressurser


og for å bevare miljø og


menneskers trygghet. Han sa


til følgesvennene:


“Troen kan deles inn i 70


deler, der vitnesbyrdet om


Guds enhet kommer først.


Den siste delen handler


om å fjerne fra veien det


som kan skade folk."


Profet Muhammed


Dette er navnet "Muhammed" skrevet i en


formativ stil av arabisk kalligrafi. Det ligner


grønt løv på en gren.


"Dere skal ikke skade eller


skades."


Koranen, 23:14


Miljø


(Sahih Al-Bukhari, 1/11, 9)


169


Mohammed la vekt på å være sparsom med vannet,


og fordømte sløseri og overkonsumering


Mohammed


sa klart ifra til


følgesvennene om at


de ikke måtte sløse


med vannet, selv når


de vasket seg i en


rennende elv.


Ved et annet tilfelle


sa Mohammed


at man ikke skal


forurense eller urinere i stillestående vann. Gud sier


i Koranen:


Beskytt miljøet under alle omstendigheter: Mohammed


oppfordret mennesker til å stadig gi noe tilbake til


naturen, selv om hele universet skulle til å kollapse og livet


på denne planeten skulle til å opphøre. Han sa:


“…Og av vannet frembrakte Vi alt levende. ”


Sløserne er Satans brødre, og Satan er utakknemlig mot


sin Herre.”


“…Spis og drikk, men vær ikke lettsindige. Han liker ikke


de lettsindige.”


Koranen , 21:30; 17:27; 7:31


Miljø


170


”Om Timen er inne (dvs. slutten


på dette verdslige livet) og noen


står med et frø i hånden med


mulighet til å så det, så la ham


gjøre det.”


Mohammed sa: "Ta vare på miljøet og


beskytt naturen. Gud liker ikke de som


forårsaker korrupsjon på jorden ved å


ødelegge den."


“Han sendte ned vann fra oven, og Vi lot derved fremstå


allslags planter og grønne vekster, korn i aks, daddelpalmens


dadler tett i tett, vingårder, oliven og epler, likt og ulikt. Se på


frukten når den kommer frem og modnes! I dette er visselig


jærtegn for folk som tror.”


Koranen , 28:77


Ta vare på


miljøet


Miljø


(Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)


171


Mohammed formante til etisk behandling av dyr:


Han var imot at man holdt dyr i fangenskap uten grunn.


Han likte heller ikke at dyrene ble slått eller pisket. Han


brukte forskjellige pedagogiske metoder for å understreke


viktigheten av å behandle dyrene bra (dvs. direkte og


indirekte undervisning ved hjelp av historier og ved å gripe


inn i situasjoner som omhandlet mishold av dyr).


“Det finnes ikke dyr på jorden eller fugl på vingen uten at de


utgjør samfunn, som dere. Vi har ikke oversett noe i Boken. Og


så samles de hos sin Herre.” Koranen , 6:38


Alle skapninger på jorden er en del av et stort felleskap :


Dyrevelferd


Miljø


172


Halal er mere enn bare halal mat:


Mohammed lærte følgesvennene at de


ikke hadde rett til å drepe dyr, bortsett fra


når Gud tillater det. Dyrene tilhører Gud


og noen tillates å slakte for at mennesker


skal kunne spise dem. Med unntak av gris,


er det bare dyr som ikke er rovdyr som kan


spises, f.eks. kyr, får, kylling og visse andre fugler.


Mohammed lærte sine etterfølgere at dyr må slaktes


(på halal vis) med minst mulig smerte: Dyret kan ikke


slaktes med en sløv kniv, og kniven må være så skarp


som mulig. Dyret må ikke slås i hjel og heller ikke slaktes


mens andre dyr ser på. Mohammed sa til en person som


slaktet et dyr foran et annet: "Vil du drepe det andre dyret


to ganger?"


Halal


kjøtt


Miljø


(Al-Hakim, 4/231, 7658)


173


Ved et tilfelle ville


Mohammed gi et


budskap til en person


angående behandling av


dyr. Han sa til ham at hans


kamel klagde på ham for


at den var lastet med en


større bør enn det den


kunne bære.


Ved et annet tilfelle sa Mohammed til følgesvennene:


"Den som har fanget disse fugleungene skal føre dem


tilbake til deres mor".


Etisk behandling av


dyr


Miljø


(Abu-Dawoud, 2/328, 2549)


(Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)


174


Du får belønning for å være god mot dyr: En god


handling også mot dyr fortjener belønning fra Gud.


Mohammed fortalte om en mann som var tørst og


klatret ned i en brønn for å drikke vann. Da han kom opp


igjen, så han en hund som tørstet. Mannen klatret ned i


brønnen igjen, fylte skoen med vann og klatret opp for å gi


hunden vannet slik at den kunne slukke tørsten. Gud tilga


denne mannen hans tidligere synder.


Ved et annet tilfelle fortalte Mohammed om at Gud


hadde straffet en kvinne som hadde holdt en katt


innestengt uten å gi den mat eller drikke til den døde. Hun


hadde heller ikke sluppet den ut.


Miljø (


Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)


(Sahih Al-Bukhari, 3071)


175


176


"Denne Koran er ikke oppdiktet utenom


Gud, men er en stadfestelse av det som


forelå før den, og en forklaring av skriften,


herom hersker ingen tvil, fra all verdens


Herre."


Koranen, 10:37


Mirakelet


Kapittel


9


176


Profetenes oppgave har vært å formidle


Guds budskap og invitere mennesker


til troen. I følge mange lærde hadde


Mohammed et vanskeligere oppdrag


enn profetene før sin tid. Guds mirakel til


ham var Koranen resitert på arabisk. Til


tross for at han møtte sterk motstand fra


sitt eget arabisk talende folk formidlet


han islam til nasjoner og samfunn


utenfor den arabiske halvøya, til folk


med ulikt språk, kultur og religion.


Koranen , Guds mirakel til Mohammed


Hvorfor betraktes Koranen som et evig mirakel?


Intet menneske har forfattet Koranen. Boken


er Guds ord og Hans evige budskap


til menneskeheten. Skriften er ikke


omformulert av Hans sendebud eller noen


andre.


" Reflekterer de ikke over Koranen? Hvis den stammet fra en


annen enn Gud, så ville de nok funnet mange motsigelser i


den!"


Koranen, 4:82


Kapittel 9


Mirakelet


177


Mirakler utført av profetene ble opplevd


av mennesker som levde i deres samtid.


Koranen er det evige mirakelet som


kan røres, ses, leses og formidles i


generasjoner for all ettertid.


" Si: Om mennesker og djinner slo seg sammen for å legge frem


noe tilsvarende denne Koran, kunne de aldri lage dens like,


selv om de hjalp hverandre."


Koranen, 17:88


Koranens tekst er godt bevart: Koranen som vi har


i hende i dag er identisk med den som ble åpenbart for


profeten Mohammed for mer enn 1400 år siden. Til å


begynne med ble den memorert ord for ord av muslimene.


Kort etter Mohammeds bortgang ble Koranen samlet til


et volum under Abu Bakr as-Siddiqs tid, som var den første


kalif (leder). Flere kopier ble distribuert til de islamske


områdene under kalif Uthman bin Affans tid, 13 år etter


profeten Mohammeds død.


Dette er en del av et Koran vers. Herren sier: "Be til


Meg, og Jeg vil bønnhøre dere" . Koranen, 40:60


Mirakelet


178


Det er et fenomen at Koranen har blitt bevart og videreført


til ulike grupper og etnisiteter gjennom memorisering slik


den opprinnelig ble åpenbart.


Koranens særpreg: Koranen inneholder Guds ord uten


menneskelige kommentarer


og forklaringer, og blandes


ikke med Mohammeds


utsagn og sedvaner som


er beskrevet i hadith og


kalles profetens sunnah.


Disse inneholder profetens


undervisning og også


kommentarer til Koranen.


Hadith litteraturen


Hadith litteraturen, som er sammensatt av muslimske lærde


og inneholder Mohammeds utsagn og undervisning, er


elementært for å forstå og etterleve Koranen og profetens


sunnah. F.eks. er bønnen påbudt ifølge Koranen, mens


hadith forklarer hvordan den utføres.


For kristne er Jesus veien til


frelse, mens for muslimer er


Koranen veien til frelse. Det nye


testamentet kan sammenlignes


med hadith litteraturen. Hadith


beretter om livet og læren til


Mohammed , liksom Det Nye


Testamentet beretter om livet.


Mirakelet


179


Resitasjon av Koranen: Når Koranen resiteres gjøres det


ofte gjennom bruk av en vitenskapelig metode som kalles


"tajwid". Det er en melodiøs måte å resitere på.


Gud har bevart både Koranens tekst og måten Mohammed


og hans følgesvenner resiterte Koranen.


Resitasjonsstiler har gått gjennom generasjoner helt siden


Mohammed sin tid.


Det antas at tajwid er en unik vitenskap som ikke finnes


i andre religioner. Denne vitenskapen finnes på


grunn av den høye graden av oppmerksomhet


som følgesvennene til Mohammed viste


for å bevare måten profeten resiterte


Koranen på.


Mest hellige bøker er forfatter og skrevet av enkeltpersoner


med egne ord og setninger. For eksempel ble Bibelen


skrevet over en periode på 1400 til 1800 år med 40


forskjellige forfattere. Det er en samling av 66 separate


bøker, delt inn i to primære divisjoner: Det Gamle


Testamente (inneholder 39 bøker) og Det nye testamente


(inneholder 27 bøker).


Koranens språk viser at Gud taler til menneskeheten. Ofte


finner vi pronomenet "Vi" og ordet "Si" (dvs. profeten skal


si). Mohammed sa klart og tydelig i fra om at det han


resiterte som Koranen, er Guds egne ord.


Mirakelet


180


Rikt språk: Koranen ble åpenbart på


arabisk. Muslimske lærde mener at det


arabiske språket overgår andre språk


på grunn av antall ord og den unike


grammatikken.


Det arabiske språket er mer presist enn andre språk i å


beskrive Guds ord. Arabisk har 28 bokstaver, der noen av


bokstavene ikke eksisterer i andre


språk, f.eks. "dad" (tung d lyd) og


"ta" (tung t lyd).


Antall mulige ord som kan lages


ut ifra hvert rotord kan overstige


100, som gjør at antall ord i det


arabiske språket kan overstige


6 millioner. Det er langt mer enn andre språk i verden.


Tajwid;


en unik


vitenskap


Mirakelet


Gamle Koranen manuskript


181


Moderne vitenskap forklarer


universets skapelse med


teorien om Big Bang, som


understøttes av observasjon


og eksperimentell data


innsamlet over lang tid.


Teorien går ut på at hele


universet fra begynnelsen


var en stor masse og at en


eksplosjon senere resulterte


i at galakser ble skapt.


Vitenskapelig fakta i Koranen


Big Bang og universets skapelse:


På Mohammeds tid visste ingen om universets skapelse,


planetenes bevegelser eller hvorvidt jorden var rund eller


flat. Vår Skaper er den eneste


som vet eksakt hvordan


alt ble skapt. For omtrent


1400 år siden tok Koranen


på et mirakuløst vis opp


universets skapelse, solen


og månens bevegelser,


jordens rotasjon og dagens


og nattens skiftninger.


Mirakelet


182


Universets utvidelse


År 1925 la den amerikanske astronomen


Edwin Hubble frem en studie, der han


hadde observert at stjerner beveget


seg vekk fra hverandre. Dette tydet på


at galakser og universet utvides. Det er


også vitenskapelig belegg for at planeter


beveger seg i baner rundt sola og roterer


rundt sin egen akse.


Likheten mellom den moderne vitenskap og følgende


vers i Koranen resitert av Mohammed for over 1400 år


siden, er stor:


Mirakelet


183


“" Innser ikke de vantro at himlene og jorden var tetteste


masse, og at Vi skilte dem? Og av vannet frembrakte Vi alt


levende. Vil de da ikke tro?" Koranen, 21:30


Så drog Han til himmelen, som var røyk og damp, og sa til den


og til jorden: «Kom igjen, godvillig eller motvillig!» De svarte:


«Vi kommer godvillig.»


Koranen, 41:11


" Han er det, som har skapt natt og dag og sol og måne som


begge svømmer i sin bane."


Koranen, 21:33


" Vi bygget himmelen med kraft, og Vi gjør det stort! "


Koranen, 51:47


Mirakelet


184


“...Han har skapt dere fra ett individ. Av dette laget Han dets


make. Og Han har sendt dere åtte husdyr i par. Han skaper


dere i deres mødres liv, skapelse etter skapelse i trefoldig mørke.


Dette er Gud, deres Herre! Ham tilhører herredømmet. Det


er ingen gud utenom Ham. Hvordan kan dere la dere føres


bort?” Koranen, 39:6


Moderne vitenskap forklarer at det er


tre lag med slør av mørke som omgir


fosteret i livmoren. Disse lagene


utgjør en solid og sterk beskyttelse


for fosteret; 1. Morens bukvegg,


2. livmorveggen og 3. det indre


membran rundt fosteret.


Embryologi og skapelse: Mohammed resiterte følgende


vers som klargjør hvordan mennesket ble skapt. Det er viktig


å huske på at kunnskap om tema ikke fantes på den tiden,


og viten om embryologi begynte 1400 år senere.


Mirakelet


185


Det er utviklingen av embryoet som beskrives


i Koranen, og den er helt identisk med den


moderne vitenskapens funn. Man vet i dag


f.eks. at bein i


kroppen formes


før kjøttet, presis


som det nevnes i


Koranen. 1


“Vi skapte mennesket av en leirmasse.


Senere la Vi ham som en sæddråpe i sikker


forvaring. Så gjorde Vi dråpen til en kime,


dette til det minste foster, og i fosteret


formet Vi knokler, og knoklene dekket Vi


med kjøtt. Så frembrakte Vi ham som en ny


skapning. Velsignelsesrik er Gud, den beste


skaper!”


Koranen, 23:12-14


Menneskelig


skapelse er


beskrevet i


følgende vers


av Koranen:


Mirakelet


Blodklump


Fosterklump


Kjøtt


Ben


186


Utover dette har forskere funnet ut at embryoet utvikler


hørselen før synet. Dette er kompatibelt med Koranen2.


"Velsignelsesrik er Gud, den beste skaper!"


Koranen, 23:14


Oppsiktsvekkende beregning av


år I Koranen 18:25 berettes det om


7 personer som sover i 300 år, pluss


ytterligere 9 år. Ingen på Mohammeds


tid forstod hvorfor verset ikke bare nevner det totale


antallet, dvs. 309 år i stedet for en kryptisk formulering.


I Arabia kjente man ikke til forskjellen mellom måne- og


solsyklusen eller den gregorianske kalenderen. Måneåret


er 11 dager kortere enn solåret. Faktum er at skillet mellom


måneår og solår på 300 år er faktisk 9 år.


Koranen trykkes vanligvis på 604 sider. Den


inneholder omtrent 80 000 ord i 6348 vers, og 114


kapitler. Koranens lengste kapittel består av 286 vers


og den korteste på 3 vers.


Mirakelet


187


Utrolig geografi:


På Mohammeds tid var det nærmest


umulig for araberne å forutsi hvordan


konflikten mellom den tids to supermakter


skulle utvikle seg under de nærmeste tiår, og


deretter hvorvidt en beseiret stormakt skulle ta


tilbake maktposisjonen innen noen år. Det er et historisk


faktum at perserriket beseiret det romerske Bysants under


perioden 614-619 evt. i Palestina, og inntok Jerusalem.


Bysants seiret over perserne ved Nineveh i Irak noen år etter


profeten Mohammed død.


Merk: Det opprinnelige arabiske ordet "adna" (vers 3 ovenfor) indikerer


begge betydninger, nærmeste og laveste.


Mirakelet


Forbløffende informasjon om fremtidige


hendelser


"Østromerne har lidd nederlag i nabolandet, men etter


sitt nederlag vil de seire om få år, saken er i Guds hånd,


før og etter, og på den dag vil de troende glede seg, - seire


ved Guds hjelp. Han gir hjelp til den Han vil. Han er den


Mektige, den Nåderike."


Koranen 30: 2-5


188


Mirakelet


SLUTTNOTER


1. 1 Se mer om embryologi på www.quranandscience.com,


www.islamreligion.com, www.islamhouse.com


2. Se vers 23:78, 32:9 og 76:2 i Koranen som alle henviser til


hørselen før synet.


189


Hans uttalelser


Kapittel


10


Profeten Muhammed sa:


“De troende er som en bygning, de


støtter opp om hverandre. ”


(Bukhari, Muslim og Tirmidhi)


Muhammed tegnet tre linjer i sanden og sa:


" Dette er mennesket (som har mange håp og


planer for denne verdslige verden). Mens han


lever for å oppnå og oppfylle disse, overkommer


døden ham.” (Bukhari,Tirmidhi)


Håp


Forutbestemt


død


Menneske


190


"Den fremste troende er den som har de beste manerer."


(Tirmidhi)


"Anvend fem før fem:


Din ungdom før alderdom


Helse før sykdom


Rikdom før fattigdom


Fritid før man blir for travel


Livet før døden kommer." (Al Hakem)


Hans uttalelser


Muhammeds uttalelser og lære dekker de fleste aspekter


i livet, og har derfor stor innflytelse på en muslims liv.


Uttalelsene hans springer seg ut fra en kilde av visdom


og guddommelig åpenbaring. Hans utsagn, egenskaper,


handlinger og det han aksepterte er bedre kjent som


hans «sunnah» (sedvaner/tradisjoner), og utgjør det andre


grunnlaget til islamsk lovgivning etter Koranen.


Her er noen eksempler på hans uttalelser:


" Deres bysbarn farer ikke vill, og han tar ikke feil!


Ei heller taler han av eget påfunn!"


Koranen , 53:2-3


Hans uttalelser


Kapittel 10


191


" To velsignelser undervurderes av mange; helse og fritid."


(Bukhari, Tirmidhi)


"Sjalusi er forbudt utenom ved to tilfeller (...du ønsker


at du hadde det samme som den andre, men ønsker


ham ikke noe vondt). Det første tilfellet er der en


person som Gud har skjenket rikdom og anvender


det rettferdig, og det andre er tilfellet der en person


som Gud har skjenket visdom, og bruker det til å lære


andre." (Bukhari, 73/15)


"Gjør ting lett for folk (når det gjelder religiøse


anliggende), og gjør det ikke vanskelig for dem. Gi


dem de gode nyheter, og ikke få dem til å sky unna."


(Bukhari, 69/11)


"De som bedriver hederlig næringsvirksomhet basert på


tydelige vilkår kommer Gud til å velsigne, både dem selv


og deres virksomhet. I motsatt tilfelle vil ikke Gud velsigne


de som lyver og legger skjul på ting." (Bukhari, 2082/22)


Hans uttalelser


192


"Ingen blir en god troende om han ikke ønsker for sine


brødre det samme som han ønsker for seg selv."


(Bukhari, 13/7)


"Enhver muslim må betale zadaqha (almisse). Hvis han


ikke har noe å betale med, så la han få arbeide for å


kunne betale. Kan han ikke finne arbeid, la han hjelpe


andre (som en velgjerning). Hvis han ikke finner noen


å hjelpe, la ham gjøre gode gjerninger og ikke gjøre


dårlige handlinger." (Bukhari, 1445/30)


"Når en mann dør opphører hans gjerninger bortsett


fra tre tilfeller; sadaqah Jaryah (en velgjerning som


aldri opphører), kunnskap som har vært til gagn, eller


en dydig etterkommer som ber for ham (den avdøde)."


(Muslim, Tirmidhi, Nasa'i)


Hans uttalelser


193


"Frykt Gud hvor du enn er. Gjør opp for en dårlig handling


med en god da den siste utsletter den første, og behandle


mennesker med den beste moral. "


(Tirmidhi - 1987 & Ahmad 5/153)


"Rettferdighet er god moral, og synd er det som


skjemmer deg og du vil ikke at andre skal få vite om


det." (Muslim, 15/2553)


"En sterk person er ikke den som kan bryte


motstanderens sin ned i bakken. En sterk person er


den som behersker seg når han er sint."


(Bukhari, Muslim & Ahmad)


"Den som tror på Gud og den Siste Dagen, skal si det


som er godt eller være stille. Og den som tror på Gud


og den Siste Dagen, skal være generøs mot sin nabo.


Og den som tror på Gud og den Siste Dagen skal


hedre sin gjest."


(Bukhari, 6018 & Muslim 74-47)


(Notèr at alle ovennevnte utsagn gjelder både menn og kvinner)


Hans uttalelser


194


Å forebygge er bedre enn å behandle


Muhammed var så visst ingen lege, men det han uttalte


angående helse, mat og matvaner, bruk av urter og


alternativ medisin, har senere blitt samlet i skrifter kaldt


for " Den Profetiske Medisin".


Flere ganger antydet Muhammed til at magen er det


verste å fylle opp. Små porsjoner og


noen biter for å stille sulten er bedre enn


å fylle opp magen. Dette bidrar til at en


del helseproblemer unngås.


Han oppmuntret følgesvennene til å


spise og drikke med måte, unngå fedme,


og streve etter aktivt og helsemessig


livsstil. Han resiterte i disse sammenheng


Guds ord fra Koranen:


Det verste å


fylle opp er


magen


“Dere Adams barn, anlegg


høytidsantrekk ved ethvert bønnested.


Spis og drikk, men vær ikke lettsindige.


Han liker ikke de lettsindige.”


Koranen, 7:31


Uttalelser av profeten Muhammed


angående mat og medisin


Hans uttalelserNye innlegg

FORELDRE-BARN-FORHOLD ...

FORELDRE-BARN-FORHOLDET I ISLAM

Islams profet MUHAMME ...

Islams profet MUHAMMED En biografi og illustrert guide til hans lære. Presentert med de moralske grunnprinsipper i den islamske lære 6

Islams profet MUHAMME ...

Islams profet MUHAMMED En biografi og illustrert guide til hans lære. Presentert med de moralske grunnprinsipper i den islamske lære 5